Vervroegde kerstvakantie basisonderwijs: maatregelen voor het onderwijspersoneel

leraar
15.12.2021

Dat voor de leerlingen en het onderwijspersoneel van de kleuter- en de lagere scholen de kerstvakantie al op 20 december start, kon u al eerder via onze website vernemen. Het was één van de extra maatregelen in het onderwijs die tijdens het overlegcomité van 3 december 2021 zijn genomen met als doel de stijging  van het aantal besmettingen in te dijken.

Noodopvang in de week van 20 december

Naar aanleiding van deze maatregel werd er inmiddels door de beleidsdomeinen welzijn en binnenlands bestuur een systeem van noodopvang uitgewerkt en dit naar analogie met de noodopvang in eerdere sluitingsperiodes.

In eerste instantie zorgen ouders zélf voor opvang tijdens de bijkomende week vakantie van 20 tot en met 24 december 2021.
Noodopvang is mogelijk, maar is enkel bedoeld voor de kinderen wiens ouders een essentieel beroep (politie, kinderopvang…) uitoefenen of die zijn tewerkgesteld in cruciale sectoren (bv. zorgsector, voedingssector). Dit geldt ook voor kinderen en leerlingen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Onderwijspersoneel (secundair onderwijs, hoger onderwijs) met kinderen in het basisonderwijs kunnen gebruik maken van het verlof wegens overmacht tijdens de week verlengde kerstvakantie.

Klik hier voor meer info omtrent Noodopvang in de week van 20 december.

Wat betekent dit voor het onderwijspersoneel?

Een school moet in de week van 20 december niet voor opvang zorgen. Scholen en onderwijspersoneel kunnen wel, maar dan énkel op vrijwillige basis, meewerken aan de opvang in het kader van een buitenschools initiatief dat wordt georganiseerd door de lokale overheid.

Tijdens de week van 20 december zijn de regels die gelden voor een vakantie van toepassing. Dat wil zeggen dat er geen prestaties kunnen worden gevraagd; noch op school noch van thuis uit.

Personeelsleden die tijdelijk aangesteld zijn voor bepaalde duur en wiens aanstelling loopt tot en met 17 december krijgen tijdens de vakantie hun salaris (op basis van de aanstelling van voor de vakantie) doorbetaald op voorwaarde zij na de kerstvakantie (10 januari 2022) opnieuw een (nieuwe) aanstelling hebben.

Het aantal dagen in de week van 20 tot en met 24 december 2021 komt in aanmerking als effectief gepresteerde dagen in het kader van de berekening van de TADD onder de voorwaarde dat je was aangesteld.

Voor het contractueel personeel (bedienden, busbegeleiders,  onderhoudspersoneel…) is die week de gangbare vakantieregeling van toepassing waarbij wordt afgesproken of zij die week ook vakantie hebben of kunnen/moeten komen werken. 

Voor de ondersteuners (ondersteuningsnetwerken) is de verlengde kerstvakantie niet van toepassing.