Syndicale premie

De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Vakbondsleden krijgen zo een gedeelte van hun financiële bijdragen terug als beloning voor hun inzet en solidariteit.

De V.Z.W. Arbeid en Verdienste is het enige officiële uitbetalingsorgaan van de vakbondspremie voor de leden van het VSOA Onderwijs en de leden van het VSOA Onderwijs die hun bijdragen aan het VSOA via de ACLVB betalen. De betaling van de vakbondspremie gebeurt op basis van een strikte wetgeving. Deze voorziet dat de betaling slechts kan gebeuren voor zover je in de loop van het jaar (referentiejaar) waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond en je een voldoende bijdrage hebt betaald. De vakbondspremie wordt enkel uitgekeerd aan "actieve" personeelsleden en dus niet aan studenten en gepensioneerden.

Als lid van het VSOA Onderwijs ontvang je jaarlijks een syndicale premie. Daardoor krijg je iets meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je voldoende bijdrage hebt betaald. Was je niet het volledige jaar aangesloten, dan wordt er slechts een gedeelte van de premie uitgekeerd a rato van de betaalde bijdrage. Je krijgt de premie uitbetaald het jaar volgend op het referentiejaar.

Vanaf 17 maart 2023 is het formulier “aanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2022” beschikbaar via de portaalsite  "Mijn Onderwijs". Men kan het daar downloaden en afdrukken via Mijn Onderwijs: Personeel

Download het "Stappenplan Download Aanvraagformulier".

Enkel wie uitdrukkelijk opteerde voor een papieren versie krijgt het aanvraagformulier nog via de post toegezonden. Dit is evenzeer het geval voor personeelsleden die met pensioen zijn vanaf 1 januari 2022,  voor personeelsleden die tijdens het referentiejaar 2022 uit dienst traden zonder opnieuw in dienst te treden tijdens het schooljaar 2022-2023 en voor de erfgenamen van de personeelsleden die in 2022 overleden zijn.

Druk het formulier af en vul duidelijk leesbaar en in hoofdletters de vakken B en C van de aanvraag in (uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, IBAN rekeningnummer (op uw bankkaart de cijfers volgend op “BE”), dateer en onderteken met de vermelding "gelezen en goedgekeurd" en bezorg het formulier uiterlijk op  30 juni 2023 via de post aan:

VSOA Onderwijs - Syndicale premie
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Enkel originele formulieren, volledig ingevuld en ondertekend zijn geldig. Gefaxte, gescande of gemailde documenten zijn NIET geldig! 

Betaalde je in 2022 je bijdrage aan de ACLVB, dan stuur je het formulier ook op naar hogervermeld adres.

BELANGRIJK! Als u in 2022 aangesloten was bij een andere representatieve vakbond (COC, COV, ACOD-Onderwijs), dan moet u bij uw aanvraag een bewijs van al uw betaalde bijdragen voor 2022 aan die andere vakbond toevoegen. Dit bewijs is bv. een attest van de andere vakorganisatie of een kopie van uw overschrijvingen. 

30 juni 2023 is de uiterste datum voor het indienen van het formulier. Hoe vroeger je het formulier indient, hoe sneller je de syndicale premie zal ontvangen op je bankrekening.

De maximale premie bedraagt 90 € voor de leden van het VSOA of het ACLVB werkzaam in de openbare sector en die minimum 177,60 € bijdragen betaalden in het referentiejaar 2023.  Wie minder bijdroeg, ontvangt een verminderde premie volgens onderstaande tabel:

Bedragen van de minimale bijdragen voor het referentiejaar 2023 Uit te betalen premie voor het referentiejaar 2023
Jaarlijkse individuele bijdrage bedraagt ten minste € 177,60 Volledige vakbondspremie: € 90
Jaarlijkse individuele bijdrage is kleiner dan € 177,60 maar ten minste gelijk aan € 133,20 Volledige vakbondspremie wordt verminderd met 1/4 (90 € - 22,5 €): € 67,50
Jaarlijkse individuele bijdrage is kleiner dan € 133,20 maar ten minste gelijk aan € 88,80 Volledige vakbondspremie wordt verminderd met 1/2 (90 € - 45 €): € 45
Jaarlijkse individuele bijdrage is kleiner dan € 88,80 maar ten minste gelijk aan € 44,40 Volledige vakbondspremie wordt verminderd met 3/4 (90 € - 67,5 €): € 22,50

Hoe sneller u ons de volledig ingevulde aanvraag bezorgt, hoe vlugger de premie op uw rekening staat.  De V.Z.W. Arbeid en Verdienste stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat uiterlijk op 31 december 2024 de laatste premie betaald is.

Let op: u mag slechts één aanvraag van een vakbondspremie voor het referentiejaar 2023 indienen! Zelfs als u van uw werkgever(s) in 2024 meerdere exemplaren van de aanvraag zou hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat u in 2023 werkte bij twee werkgevers in de openbare sector. Een “controlecommissie van de vakbondspremies” voert actief controles hierop uit. Alle representatieve vakbonden en alle overheden rapporteren jaarlijks aan deze commissie.