Over VSOA Onderwijs

VSOA staat voor Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt. Het VSOA Onderwijs is één van de elf beroepsgroepen van het VSOA en verdedigt de belangen van alle personeelsleden uit de onderwijswereld die bij ons zijn aangesloten en onze visie en doelstellingen onderschrijven.

4 principes

Die zijn gebaseerd op vier essentiële principes:

 • de vrijheid
 • de vrijwillige solidariteit
 • de plicht tot opnemen van verantwoordelijkheid
 • de verdraagzaamheid

Het VSOA oefent zijn syndicale werkzaamheden uit in een filosofische en politieke onafhankelijkheid. Ons liberaal syndicalisme is van pluralistische aard.

Als vakbond is het één van onze taken om welvaart en welzijn te garanderen. We streven ernaar om door overleg het privé-inkomen, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden stelselmatig te verbeteren. We houden daarbij rekening met de socio-economische en technologische evolutie van de maatschappij.

De betrekkingen tussen overheid en werknemers worden geregeld door vakorganisaties, die autonoom naast elkaar leven, maar die hetzelfde belangenpotentieel hebben. De onderlinge samenwerking en frontvorming beschouwen wij als ideale werkbasis. Voorrang wordt gegeven aan de onderhandeling, de communicatie en het zoeken naar gemeenschappelijke raakpunten; eerder dan het conflictmodel te hanteren. Dit neemt nochtans niet weg dat syndicale druk, in al zijn vormen, dikwijls noodzakelijk blijkt.

De onderwijsmaterie is echter zo specifiek, dat alle onderwijsvormen - van kleuteronderwijs over basis- en secundair onderwijs tot deeltijds kunst- of volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs - alleen door onze specialisten-secretarissen op een professionele manier en naar maat behandeld kunnen worden.

Een onderwijsvakbond bevindt zich in een aanhoudend proces van ontwikkeling en evolutie. Een syndicale organisatie heeft dan ook de plicht de maatschappelijke ontwikkeling op de voet te volgen. De vrije markt zorgt voor een globalisering van onze maatschappij. Onderwijs en vorming moeten ervoor zorgen, dat de kloof tussen arm en rijk wordt gedicht en dat de concurrentie en de ongelijke ontwikkeling van de economieën een halt wordt toegeroepen.

Als representatieve vakorganisatie heeft het VSOA Onderwijs als basisdoelstelling het personeel, tewerkgesteld in het onderwijs, bij te staan, te adviseren en te verdedigen. Ons engagement steunt op het eigenbelang van de groep als zodanig, maar vindt ook een ethische verantwoording  in een liberaal-humanistische benadering waarbij de individuele vrijheid onlosmakelijk verbonden is met de plicht tot individuele en collectieve verantwoordelijkheid die deze vrijheid inhoudt. Deze links-liberale maatschappijvisie kadert volledig in onze syndicale werking.

 • solidariteit met de sociaal zwakkeren in de maatschappij
 • sociale rechtvaardigheid en democratie
 • het gelijkheidsprincipe en tolerantie in een multiculturele maatschappij
 • het beschermen van het individu tegen politieke en economische willekeur
 • recht op werk voor iedereen, met eerlijke en rechtvaardige werkvoorwaarden
 • respect voor sociale onderhandelingen en sociale dialoog
 • onderwijs en vorming als drijfveer voor meer gelijkheid in de maatschappij
 • gelijke onderwijskansen voor alle inwoners in Vlaanderen

Klik hier om de presentatie van het organigram te downloaden.

Je vindt de voorstelling van het VSOA-team op deze pagina.

Het VSOA is voorstander van een welzijnsbeleid voor zijn bestendige en/of tijdelijke medewerkers.

Het VSOA schenkt bijzondere aandacht aan de bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk, met name stress, geweld, pesten en seksuele intimidatie op het werk en ook aan de invoering van een procedure in geval van verzoek om tussenkomst.

Onze organisatie heeft dan ook aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, SPMT ARISTA, gevraagd om voor onze organisatie een analyse van de psychosociale risico’s uit te voeren.

Download document medewerkers