Ook nieuwe onderwijs-cao’s voor Hoger Onderwijs en Basiseducatie

ondertekening
14.10.2021

Onderwijs-cao VI Hoger Onderwijs
 

De verhoging van de fietsvergoeding, schrapping van de baremieke leeftijd, en de forfaitaire internetvergoeding, voor personeelsleden met een aanstelling van minstens 50 %,  zijn net als in de onderwijs-cao XII (leerplichtonderwijs) ook opgenomen in cao VI.

Daarnaast is er  afgesproken dat er een hogere aanvangswedde zal voorzien worden voor nieuwe personeelsleden die vallen onder specifieke loonschalen.

Er is budget voorzien om een aantal gerichte maatregelen te kunnen  nemen op het vlak van ziekte en re-integratie. Ook zal er verder gekeken worden of de mobiliteit binnen het statuut kan verbeterd worden.

Om dit verder concreet gestalte te geven werden er een aantal werkgroepen opgericht in de schoot van het VOC HO die hun werkzaamheden zullen beëindigen tegen 31 december 2021. Gelet op de positieve sfeer tijdens de onderhandelingen van deze cao is het VSOA-Onderwijs hoopvol dat er hier een aantal wezenlijke verbeteringen zullen kunnen gerealiseerd worden voor alle personeelsleden van het hoger onderwijs.

Tot slot werd op vlak van inspraak een substantiële stap voorwaarts gezet door in te schrijven dat er vanaf nu een protocol van akkoord nodig is om wijzigingen door te voeren in het arbeidsreglement.


Onderwijs-cao V Basiseducatie

Wat betreft koopkracht, zijn in cao V Basiseducatie dezelfde maatregelen als in cao XII opgenomen. Dit houdt in dat ook hier de fietsvergoeding in alle centra zal worden uitbetaald. Personeelsleden die een elektronisch leer- en werkplatform nodig hebben om hun taken uit te voeren zullen een forfaitaire internetvergoeding krijgen. De baremieke minimumleeftijd wordt ook in de Basiseducatie geschrapt vanaf 1 september 2021.

Op vlak van werkbaar werk, worden binnen VOC BE algemene criteria m.b.t. het gebruik van digitale communicatiemiddelen vastgelegd. Een specifieke invulling gebeurt in de lokale comités.

De overheid engageert er zich toe een oplossing te zoeken voor de vervangingen bij afwezigheden van minder dan 10 dagen, voor vervangingen in intensieve modules en voor vervangingen in juni.

Het verlof wegens overmacht wordt uitgebreid. Een personeelslid kan een beroep doen op 4 dagen uitzonderlijk verlof. Dit verlof is wel gekoppeld aan een gebeurtenis zoals het bijwonen van de begrafenis van een vriend.

Het VSOA-Onderwijs is tevreden dat er in de cao eveneens maatregelen en bijbehorend budget zijn opgenomen in het kader van professionalisering. Zo worden de nascholingsmiddelen opgetrokken tot op het niveau van de CVO’s en wordt er bijkomend geïnvesteerd in aanvangsbegeleiding

Last but not least komt er een eenmalige vaste benoeming op 1/1/2022 voor personeelsleden die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • ouder zijn dan 55 jaar
  • in dienst zijn op 1 september 2021
  • minimaal 20 jaar in dienst zijn in de Basiseducatie.


Klik hier voor de cao-tekst.

Uitvoering cao

Het afsluiten van een cao is echter geen eindpunt. Daarna dient het regelgevend werk aangevat te worden om de afgesloten overeenkomst te concretiseren, want de verbeteringen voor het onderwijspersoneel moeten op de werkvloer worden gerealiseerd.

Het VSOA-Onderwijs gaat er dan ook van uit dat alle betrokkenen op elk niveau hun verantwoordelijkheid zullen opnemen om de afspraken uit deze cao effectief uit te voeren. Vanuit het VSOA-Onderwijs is er alvast alle steun om dit tot een goed einde te brengen.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs