Pensioenhervorming en TBS - Update

3 april 2012 - In afwachting van een wetsontwerp zullen de formele onderhandelingen in Comité A binnen afzienbare tijd van start gaan. Pas na afronding van die formele onderhandelingen zullen wij definitief kunnen meedelen wat die nieuwe regeling uiteindelijk en concreet zal inhouden.

Sociale verkiezingen

De VSOA Onderwijs-kandidaten voor de VUB

26 maart 2012 - In bedrijven van een bepaalde omvang worden om de vier jaar sociale verkiezingen georganiseerd. Dit is ook het geval aan de vrije (hoge)scholen en universiteiten, waaronder de Vrije Universiteit Brussel. De bedoeling van deze verkiezingen is om de personeelsleden toe te laten hun vertegenwoordigers in de overlegorganen binnen hun onderwijsinstelling aan te duiden.

Verkiezingen ATP Personeel Raad van Bestuur Universiteit Gent

24 maart 2012 - Van 23 tot 27 april 2012 vinden er verkiezingen plaats van ATP Personeel voor de Raad van Bestuur in Universiteit Gent.

Eind maart krijg je meer brutoloon!

24 maart 2012 - Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in januari zal je eind deze maand meer brutoloon ontvangen.

Onderhandelingen worden opgestart

6 maart 2012 - Na overleg tussen de Vlaamse Regering en de onderwijsvakbonden werd in gemeenschappelijk vakbondsfront de beslissing genomen om met de Minister van Onderwijs Pascal Smet te onderhandelen over de maatregelen die werden genomen in het kader van de principebeslissing van de Vlaamse Regering.

De besparingsronde van de Vlaamse Regering: gevolgen voor de sector onderwijs

1 maart 2012 - Op 28 februari 2012 kregen de onderwijsvakbonden van minister van Onderwijs Pascal Smet eenzijdig te horen wat de besparingsronde van de Vlaamse Regering voor de sector onderwijs zal inhouden. In afwachting van een schriftelijke mededeling door de overheid volgt hieronder alvast een beknopte samenvatting.

Acties zijn onvermijdelijk

1 maart 2012 - Acties zijn onvermijdelijk naar aanleiding van de eenzijdige beslissing van de Vlaamse Regering om zonder voorafgaand overleg de TBS-regeling af te voeren. Bovendien worden er beperkende maatregelen voor wat het ziekteverlof betreft opgelegd en komt er ook een reducering van het wachtgeld. Hieronder kan u het persbericht dat het Gemeenschappelijk Vakbondsfront vandaag verspreidde en waarin ze haar standpunt toelicht, downloaden.

Vlaamse Regering tackelt onderwijspersoneel: dit verdient rood!

TBS- regeling zo goed als van tafel geveegd...

29 februari 2012 - De Vlaamse Regering heeft de beslissing genomen, dat ze de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van het ene moment op het andere botweg moest afvoeren. Van overgangsmaatregelen is er zelfs geen sprake… Dit is een kaakslag van formaat voor het Vlaams onderwijzend personeel!

Afschaffing TBS-regeling

28 februari 2012 - Deze namiddag werden de sociale partners geïnformeerd omtrent de beslissingen die door de Vlaamse regering zijn genomen. De boodschap was klaar, maar kwam ongemeen hard aan: de uitstapregeling TBS 56+/58+ wordt afgeschaft!

Finaal overleg "Werkgroep Werk"?

23 februari 2012 - Vandaag donderdag 23 februari vindt een laatste overleg plaats in de "Werkgroep Werk" waar men zich nog altijd buigt over de maatregelen inzake pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarden. De werkgroep ressorteert onder Comité A (federaal niveau) en het is uiteindelijk daar dat men formeel zal onderhandelen. Die onderhandelingen kunnen pas starten, nadat er een wetsontwerp is en dat is er nog altijd niet...

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS