VUB: verzekering Gewaarborgd Inkomen voortaan ook voor Wetenschappelijk- en Pedagogisch personeel

verzekering
16.05.2022

Het VSOA- Onderwijs ijvert reeds vele jaren voor de aansluiting van de contractuele onderzoekers bij de groepsverzekering van het Administratief en Technisch Personeel (ATP). In tegenstelling tot vast benoemde personeelsleden hebben zij immers geen recht op een ambtenarenpensioen en vallen ze bij afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid van langer dan één maand terug op een beperkte tussenkomst van het RIZIV, met ernstig loonverlies tot gevolg.

VSOA-Onderwijs forceert doorbraak

De onderhandelingen met de vakbonden hierover zaten echter gedurende vele jaren muurvast, zowel op het lokaal als op het Vlaams niveau. Een uitgebreide groepsverzekering zoals deze van het ATP financieren voor een steeds talrijker wordende groep onderzoekers zou immers (te) veel middelen vergen. De universiteitsbesturen keken daarvoor naar het Departement Onderwijs, dat op haar beurt naar het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie keek, dat dan weer terugkeek naar de universiteiten...

Ook op de VUB leidde dit rondgestaar nergens toe, tot het VSOA-Onderwijs de gelegenheid zag om in het kader van het welzijnsbeleid van rector Caroline Pauwels te suggereren om de onderzoekers en het pedagogisch personeel dan wel aan te sluiten bij de verzekering “Income Care”, een onderdeel van de groepsverzekering voor het ATP. 

De kostprijs daarvan is, ook gelet op de relatief jonge leeftijd van deze groep, zeer beperkt in vergelijking met een volwaardige groepsverzekering met pensioenplan. Uiteraard blijven we net zoals de andere vakbonden vragende partij voor een compleet pakket aan extralegale voordelen, maar we beseffen ook dat dit tot een substantiële stijging van de loonkost zou leiden. Zonder extra middelen van de overheid zou de werkgelegenheid van de onderzoekers daardoor in gevaar kunnen komen.

De eerste stap is nu echter gezet en we hopen dat de juiste partijen mekaar eens diep in de ogen kijken voor het opstarten van een volwaardig pensioenplan; eventueel op sectorniveau binnen het nieuw op te richten paritair sub-comité voor de vrije universiteiten.

Wat wordt gedekt door de  “Income Care” verzekering (AG Insurance)?

Wanneer je langere tijd arbeidsongeschikt bent, voorziet de Belgische sociale zekerheid in een financieel vangnet. Deze tussenkomst is echter beperkt tot maximaal 60 % van je salaris dat bovendien begrensd wordt tot 48.235,20 euro bruto op jaarbasis (bedrag 2022). Vanaf het tweede jaar zakt dit zelfs tot 40 % voor een gezin met twee inkomens.
Arbeidsongeschiktheid gaat dus meestal gepaard met een substantieel inkomensverlies. De  verzekering gewaarborgd loon zorgt voor een financiële aanvulling bovenop de uitkering van het ziekenfonds. Iemand ontvangt een tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge een ziekte, een psychische aandoening of een privé ongeval, maar ook tijdens de periode van wettelijke zwangerschapsrust. Deze aanvulling zorgt voor een maandelijkse, geïndexeerde “rente” die gelijk is aan 75 % van het brutoloon van de maand december van het vorige jaar min de tussenkomst van de mutualiteit. De volledige rente wordt uitgekeerd vanaf een percentage arbeidsongeschiktheid van 67 %. Tussen 25 % en 67 % wordt ze vermenigvuldigd met de graad van invaliditeit en beneden de 25 % is er geen tussenkomst. Daarnaast wordt er ook een proactief zorgtraject naar maat voor stress-gerelateerde aandoeningen aangeboden.

Tim VAN DE VOORDE
VSOA-Onderwijs-afgevaardigde VUB