UPDATE Coronavirus: Tijdelijke uitbreiding verlof wegens overmacht voor onderwijspersoneel verlengd

corona
22.01.2021

Een school (klas), kinderdagverblijf of een instelling kan tijdelijk sluiten als gevolg van een maatregel om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is niet ondenkbaar dat er hierdoor een nood aan opvang kan ontstaan.

Voor contractuele werknemers – en dus ook voor contractueel onderwijspersoneel – is het in dat geval mogelijk om gebruik te maken van: “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht”.

Klik hier voor meer info.

Statutaire (tijdelijke en vast benoemde) onderwijspersoneelsleden kunnen echter van de regeling “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht”  géén gebruik maken.  

Daarom werd door de Vlaamse regering voor het statutair onderwijspersoneel voorzien in een tijdelijk bijkomend verlof wegens overmacht. Vanaf 16 november 2020 was het voor het onderwijspersoneel mogelijk om daarop een beroep te doen. Deze maatregel liep tot 31 december 2020, maar wordt nu verlengd van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.

Ook de toekenningsvoorwaarden werden aangepast. Het verlof is niet enkel van toepassing bij de sluiting van het kinderdagverblijf, school of centrum, maar ook in de volgende gevallen:

• het kind moet verplicht afstandsonderwijs volgen;

• het kind moet zonder dat diens kinderdagverblijf, school of centrum sluit zelf in quarantaine gaan.

Het recht op het tijdelijk bijkomend verlof wegens overmacht geldt énkel wanneer telewerk niet mogelijk is. In eerste instantie dient er dus een beroep te worden gedaan op dat telewerken en dit in onderling overleg tussen het onderwijspersoneelslid enerzijds en hun schoolbestuur (inrichtende macht), centrumbestuur of hogeschoolbestuur anderzijds. Ook op de vandaag al bestaande verlofmogelijkheden kan een beroep worden gedaan.

Volstaan bovenstaande maatregelen niet, dan kan men zich beroepen op het recht op het tijdelijk bijkomend verlof wegens overmacht in het geval een minderjarig of een gehandicapt  kind niet in de school (klas), kinderdagverblijf of centrum terecht kan en wanneer het kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen of wanneer het zonder dat diens kinderdagverblijf, school of centrum sluit zelf in quarantaine moet gaan.

Het verlof telt mee als dienstactiviteit. Tijdens het tijdelijk bijkomend verlof wegens overmacht ontvangt het personeelslid 80 % van het brutosalaris.

Het bruto jaarsalaris wordt evenwel begrensd tot 21.000 € aan 100 %. Dat wil zeggen dat personeelsleden die minder dan deze begrenzing verdienen, 80 % van hun werkelijke salaris ontvangen. Personeelsleden die meer verdienen, ontvangen 80 % van het begrensde salaris.

Onderwijspersoneelsleden die van deze regeling willen gebruik maken, brengen hiervan hun schoolbestuur (inrichtende macht), centrumbestuur of hogeschoolbestuur meteen op de hoogte. Zij dienen een attest in van de school, het kinderdagverblijf of het centrum waaruit zowel de sluiting als de duur blijkt. Het verlof geldt maximaal gedurende de hele periode waarop het attest dat wordt uitgereikt, betrekking heeft.