UPDATE Coronavirus: Tijdelijke uitbreiding verlof wegens overmacht voor onderwijspersoneel

corona
14.11.2020

Een school (klas), kinderdagverblijf of een instelling kan tijdelijk sluiten als gevolg van een maatregel om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is niet ondenkbaar dat er hierdoor een nood aan opvang kan ontstaan.

Voor contractuele werknemers – en dus ook voor contractueel onderwijspersoneel – is het in dat geval mogelijk om gebruik te maken van: “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht”.

Klik hier voor meer info.

Statutaire (tijdelijke en vast benoemde) onderwijspersoneelsleden kunnen echter van de regeling “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht”  géén gebruik maken.  

Daarom wordt nu door de Vlaamse regering voor het statutair onderwijspersoneel voorzien in een tijdelijk bijkomend verlof wegens overmacht.

Klik hier voor de Omzendbrief Uitbreiding vervangingsmogelijkheden en uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona.

Het recht op het tijdelijk bijkomend verlof wegens overmacht geldt énkel wanneer telewerk niet mogelijk is. In eerste instantie dient er dus een beroep te worden gedaan op dat telewerken en dit in onderling overleg tussen het onderwijspersoneelslid enerzijds en hun schoolbestuur (inrichtende macht), centrumbestuur of hogeschoolbestuur anderzijds. Ook op de vandaag al bestaande verlofmogelijkheden kan een beroep worden gedaan.

Volstaan bovenstaande verlofmogelijkheden niet, dan kan men zich beroepen op het recht op het tijdelijk bijkomend verlof wegens overmacht in het geval een minderjarig of een gehandicapt  kind niet in de school (klas), kinderdagverblijf of centrum terecht kan.  

Het tijdelijk bijkomend verlof wegens overmacht geldt voor de duur van de sluiting van de school (klas), kinderdagverblijf of centrum.

Onderwijspersoneelsleden die van deze regeling willen gebruik maken, brengen hiervan hun schoolbestuur (inrichtende macht), centrumbestuur of hogeschoolbestuur meteen op de hoogte. Zij dienen een attest in van de school, het kinderdagverblijf of het centrum waaruit zowel de sluiting als de duur blijkt.