Uitbetaling eindejaarstoelage

euro
05.12.2023

Wie heeft recht op een eindejaarstoelage?

Is je job in het onderwijs je hoofdambt en wordt je salaris uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan heb je recht op een eindejaarstoelage. Wie een job in het onderwijs uitoefent als bijberoep krijgt die eindejaarstoelage dus niet.

Referentieperiode

De berekening van de eindejaarstoelage gebeurt op basis van een referentieperiode. Die periode is verschillend naargelang je vast benoemd of tijdelijk bent. Voor vast benoemden loopt de referentieperiode van 1 januari tot 30 september 2023; voor tijdelijke personeelsleden is dat het vorige schooljaar; meer bepaald van 1 september 2022 tot 30 juni 2023.

Berekening van de eindejaarstoelage

De eindejaarstoelage is opgebouwd uit een vast of forfaitair gedeelte en een variabel gedeelte. In 2023 bedraagt het forfaitair gedeelte 763,64 euro. Het variabel gedeelte bedraagt 2,5 procent van je geïndexeerde jaarlijkse brutobezoldiging waarop het salaris van de maand oktober 2023 werd berekend. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met de omvang van de geleverde prestaties tijdens de referentieperiode. Die prestaties kunnen voltijds of deeltijds zijn. Het feit of men al dan niet interimopdrachten heeft gedaan, wordt ook in rekening gebracht.

Meer gedetailleerde informatie over de eindejaarstoelage lees je in de VSOA Onderwijs Nieuwsbrief editie december 2023.

Klik hier voor verdere info omtrent de eindejaarstoelage.

Uitbetaling salaris maand december

Sedert 2014 wordt het salaris voor de maand december op de laatste werkdag van die maand gestort. Dit in toepassing van de akkoorden van sectorale sociale programmatie voor de sector “Onderwijs” van de Vlaamse Gemeenschap (cao X) en de sector “Basiseducatie” van de Vlaamse Gemeenschap (cao III).