OPROEP TOT KANDIDATEN: Verkiezingen mandaten voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester VSOA Onderwijs

31.08.2021

OPROEP TOT KANDIDATEN

De kandidatuur voor het mandaat van Voorzitter en Ondervoorzitter van de Groep is slechts geldig indien:
1° de kandidaat op het ogenblik van de kandidaatstelling ten minste gedurende vijf jaar lid is van de Groep;

2° hij in regel is met de betaling van zijn vakbondsbijdragen aan de Groep;

3° hij gedurende een periode van ten minste drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan zijn kandidaatstelling deel uitmaakt van het Uitgebreid Bureau van de Groep hetzij effectief, hetzij als plaatsvervanger;

4° hij geen sanctie heeft gekregen in de zin van artikel 31 § 7 van het ARIO- VSOA.
 

De kandidatuur voor het mandaat van Penningmeester van de Groep is slechts geldig indien:

1° de kandidaat op het ogenblik van de kandidaatstelling ten minste gedurende vijf jaar lid is van de Groep;

2° hij in regel is met de betaling van zijn vakbondsbijdragen aan de Groep;

3° hij geen sanctie heeft gekregen in de zin van artikel 31 § 7 van het ARIO- VSOA.

 

De kandidaturen moeten ten laatste op 20 september 2021 via een met de post aangetekend schrijven worden verstuurd naar het Secretariaat-generaal van het VSOA, Lang Levenstraat 27-29, 1050 Brussel. De datum van de poststempel op het aangetekend schrijven geldt als bewijs.

Een kopie van de kandidatuur moet eveneens ten laatste op 20 september 2021 via een met de post aangetekend schrijven worden verstuurd aan het Uitgebreid Bureau van de Groep, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel. De datum van de poststempel op het aangetekend schrijven geldt als bewijs.


Deze publicatie geldt als enige oproep.