Oproep kandidaturen mandaten Voorzitter en Ondervoorzitter Afdeling Antwerpen

vsoa
07.11.2022

Aan de leden van de Afdeling Antwerpen

Conform het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van de Groep Onderwijs van het VSOA zullen er tijdens de Algemene Vergadering van de Afdeling Antwerpen van de Groep Onderwijs verkiezingen worden gehouden voor de mandaten van Voorzitter en Ondervoorzitter van de Afdeling Antwerpen.

De verkiezingen zullen plaatsvinden op 7 december 2022 in de vergaderzaal (3de verdieping) van de ACLVB Antwerpen, Londenstraat 25, 2000 Antwerpen.

Oproep kandidaturen mandaten Voorzitter en Ondervoorzitter

Personen wiens kandidatuur beantwoordt aan de voorwaarden in artikel 48 van het Reglement van Inwendige Orde van de Groep Onderwijs van het VSOA kunnen zich kandidaat stellen voor één of voor beide mandaten van de afdeling Antwerpen.

De kandidatuur voor het mandaat van Voorzitter of Ondervoorzitter van de Afdeling is slechts geldig indien:

- de kandidaat op het ogenblik van de kandidaatstelling ten minste gedurende drie jaar lid is van de Groep of ACLVB;
- de kandidaat in regel is met de betaling van de vakbondsbijdragen;
- de kandidaat geen sanctie heeft gekregen in de zin van artikel 31 § 7 van het ARIO- VSOA;
- de kandidaatstelling uiterlijk vijftien kalenderdagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de Afdeling bij een ter Post aangetekend schrijven is verstuurd naar de Voorzitter van de Groep;
- de kandidaat deel uitmaakt van de afdeling inzake het mandaat waarvoor men zich kandidaat stelt.

De kandidaturen moeten ten laatste op 20 november 2022 via een met de post aangetekend schrijven worden verstuurd naar:

VSOA-Onderwijs Verkiezingen Afdeling Antwerpen
T.a.v. de voorzitter M. Heyndrickx
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

 

De datum van de poststempel op het aangetekend schrijven geldt als bewijs. Deze mededeling op de website www.vsoa-onderwijs.be geldt als enige oproep.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs