Het VSOA-Onderwijs drukt zijn appreciatie uit voor de nieuwe onderwijs-cao

ondertekening
13.09.2021

Onderwijs-cao XII (Leerplichtonderwijs, CLB’s en MVD-personeel)

Het door de onderwijsvakbonden ingediende eisencahier vormde de basis om tot een evenwichtig pakket maatregelen te komen die de werkomstandigheden voor het onderwijspersoneel van alle niveaus in het leerplichtonderwijs in de praktijk – en dus op de werkvloer – konden optimaliseren en verbeteren. Dit naast maatregelen om het lerarenberoep attractiever te maken in zijn generaliteit.

Het VSOA-Onderwijs is dan ook de mening toegedaan, dat met het afsluiten van onderwijs-cao XII een kwalitatieve versterking van de werkvoorwaarden wordt gerealiseerd en het onderwijsberoep aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Zo werd er naar oplossingen gezocht én gevonden voor de onderwijsniveaus en voor de personeelsgroepen waar de noden het hoogst zijn.

Verder konden er naast de voorziene vergoedingen (internet- en fietsvergoeding)  ook nog een aantal andere maatregelen worden gerealiseerd die de koopkracht zullen verhogen.

Toenemende werkdruk van het onderwijspersoneel verminderen

Het paren van onderwijskwaliteit en onderwijsorganisatie aan de werkbaarheid en aantrekkelijkheid van het onderwijsberoep was een uitermate moeilijke zoektocht en dus geen sinecure.

Het meest van al is het VSOA-Onderwijs tevreden dat er eindelijk verdere  stappen kunnen gezet worden om de almaar toenemende werkdruk van het onderwijspersoneel te verminderen. Zo wordt er geïnvesteerd in de ondersteuning van de kerntaak van de leraar. Een afsprakenkader m.b.t. het gebruik van digitale middelen op de werkvloer moet dan weer een concreet en voelbaar effect hebben en leiden tot een vermindering van de werkdruk en een verhoging van het welzijn van al het onderwijspersoneel.

“Voorrang aan een correct , lokaal overleg”

Het VSOA-Onderwijs is ervan overtuigd, dat een optimaal lokaal, sociaal overleg mee de garantie kan vormen voor een nog kwalitatiever (personeels-)beleid in alle onderwijsinstellingen. Ook dat is een tool om het lerarenberoep (nog) aantrekkelijker te maken. Wij willen dan ook onze waardering uitdrukken voor de concrete invulling  die de Vlaamse regering geeft aan “Samen school maken”!

Het VSOA-Onderwijs voert “Voorrang aan een correct overleg” hoog in haar vaandel. Wij dringen er bij alle schoolbesturen dan ook op aan om die inspanningen te doen om die cultuur van écht sociaal overleg (nog verder) uit te bouwen in al hun onderwijsinstellingen.

Koopkracht

Naast de voorziene vergoedingen (internet- en fietsvergoeding)  konden ook nog een aantal andere maatregelen worden gerealiseerd die de koopkracht zullen verhogen. Zo wordt de baremieke minimumleeftijd geschrapt vanaf 1 september 2021. Dat er met deze cao ook stappen worden gezet om de lonen van de contractuele arbeiders en bedienden in het onderwijs te verhogen, juicht het VSOA-onderwijs eveneens toe.

Het VSOA-Onderwijs was én blijft echter de mening toegedaan dat de Vlaamse overheid een financieel aantrekkelijke werkgever moet zijn voor al het onderwijspersoneel. Wij blijven dan ook het standpunt verdedigen, dat de herwaardering en een hoger maatschappelijk aanzien van het onderwijsberoep pas gerealiseerd kan worden wanneer er ook een aantrekkelijke verloning is aan verbonden... Dat de lonen in de onderwijssector dan ook gelijke tred moeten houden met die van de private sector is voor het VSOA-Onderwijs dan ook niet meer dan een evidentie en dit om concurrentieel te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

Daarom willen we ook nog even de studie van de HayGroup van 2002 in herinnering brengen.  Deze studie stelt duidelijk dat er in de sector onderwijs – en dit in tegenstelling tot de private sector - geen bijkomende vergoedingen in natura zijn, terwijl het onderwijspersoneel toch mee opdraait  voor de factuur ervan. In de studie wordt ook verwezen naar het pensioenstatuut voor onderwijsmensen, dat in de feiten als een uitgesteld loon moet worden beschouwd.

Wie de mening is toegedaan, dat het loon verbonden aan het onderwijsberoep marktconform is – en dus een verhoging van de koopkracht niet nodig is - heeft ofwel de studie niet gelezen of doet de waarheid met voorbedachten rade geweld aan.

Meer autonomie en vrijheid

Een job in het onderwijs moet dus financieel aantrekkelijk zijn; desalniettemin zal dat alleen niet volstaan om onderwijstalent opnieuw voor het lesgeven te doen kiezen en ze ook in het onderwijs te houden. Dat talent zal maar getriggerd worden om voor een onderwijsberoep te kiezen wanneer de leraar als onderwijsprofessional weer wordt erkend en de autonomie en vrijheid krijgt die haar of hem toekomt om hun taak in te vullen en uit te oefenen….

Uitvoering cao

Het afsluiten van een cao is echter geen eindpunt. Daarna dient het regelgevend werk aangevat te worden om de afgesloten overeenkomst te concretiseren, want de verbeteringen voor het onderwijspersoneel moeten op de werkvloer worden gerealiseerd.

Het VSOA-Onderwijs gaat er dan ook van uit dat alle betrokkenen op elk niveau hun verantwoordelijkheid zullen opnemen om de afspraken uit deze cao effectief uit te voeren. Vanuit het VSOA-Onderwijs is er alvast alle steun om dit tot een goed einde te brengen.

Klik hier voor het persbericht van het VSOA-Onderwijs n.a.v. het afsluiten van de onderwijs-cao.

Klik hier voor de tekst van cao XII.


Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs