Eindejaarstoelage 2022

euro
01.12.2022

Wie heeft recht op een eindejaarstoelage?

Is je job in het onderwijs je hoofdambt en wordt je salaris uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan heb je recht op een eindejaarstoelage. Wie een job in het onderwijs uitoefent als bijberoep krijgt die eindejaarstoelage dus niet.

Stopzetting raamakkoord

Aangezien er in 2013 in de onderwijssector 82 miljoen euro moest worden bespaard en dit met het oog op het realiseren van een begrotingsevenwicht werd tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront op 23 november 2012 het Raamakkoord afgesloten. Hierdoor werd vermeden dat het onderwijspersoneel verlies aan koopkracht zou lijden als gevolg van deze besparingsmaatregel.

Vanaf 2014 tot 2020 werd het vakantiegeld van de personeelsleden die tijdens deze periode vast benoemd of tot de proeftijd werden toegelaten verminderd. Deze vermindering werd dan gecompenseerd door een even grote toename van de eindejaarstoelage. Het Raamakkoord werd beëindigd en wordt sedert 2021 niet meer toegepast.

Uitbetaling salaris maand december

Sedert 2014 wordt het salaris voor de maand december op de laatste werkdag van die maand gestort. Dit in toepassing van de akkoorden van sectorale sociale programmatie voor de sector “Onderwijs” van de Vlaamse Gemeenschap (cao X) en de sector “Basiseducatie” van de Vlaamse Gemeenschap (cao III).

Klik hier voor verdere info omtrent de eindejaarstoelage.
 

Gedetailleerde informatie inzake de referentieperiode en de berekeningsprincipes, kan u lezen in de VSOA Onderwijs Nieuwsbrief van december 2022.