Eindejaarstoelage 2021

spaarvarken
20.12.2021

Wie heeft recht op een eindejaarstoelage?

Is je job in het onderwijs je hoofdambt en wordt je salaris uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan heb je recht op een eindejaarstoelage. Wie een job in het onderwijs uitoefent als bijberoep krijgt die eindejaarstoelage dus niet.

Stopzetting raamakkoord

Aangezien er in 2013 in de onderwijssector 82 miljoen euro moest worden bespaard - dit met het oog op het realiseren van een begrotingsevenwicht - werd tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront op 23 november 2012 het Raamakkoord afgesloten. Hierdoor werd vermeden dat het onderwijspersoneel verlies aan koopkracht zou lijden als gevolg van deze besparingsmaatregel.

Daarom werd vanaf 2014 tot 2020 het vakantiegeld van vast benoemde of tot de proeftijd toegelaten personeelsleden verminderd. De vermindering van het vakantiegeld werd dan telkens gecompenseerd door een even grote verhoging van de eindejaarstoelage.

Het Raamakkoord werd in 2020 beëindigd en wordt in 2021 niet meer toegepast. Dat betekent dat de eindejaarstoelage lager is dan vorig jaar, maar het vakantiegeld daarentegen dat werd uitbetaald in mei was dan weer hoger dan vorig jaar.

Uitbetaling salaris maand december

Sedert 2014 wordt het salaris voor de maand december op de laatste werkdag van die maand gestort. Dit in toepassing van de akkoorden van sectorale sociale programmatie voor de sector “Onderwijs” van de Vlaamse Gemeenschap (cao X) en de sector “Basiseducatie” van de Vlaamse Gemeenschap (cao III).

Klik hier voor verdere info omtrent de eindejaarstoelage.
 

Gedetailleerde informatie inzake de referentieperiode en de berekeningsprincipes, kan u lezen in de VSOA Onderwijs Nieuwsbrief van december 2021.