Eindejaarstoelage 2020

geld
19.11.2020

Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 18 december 2020 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2019 zullen vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2020 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2020. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.

Wie heeft recht op een eindejaarstoelage?

Is je job in het onderwijs je hoofdambt en wordt je salaris uitbetaald door de Vlaamse overheid, dan heb je recht op een eindejaarstoelage. Wie een job in het onderwijs uitoefent als bijberoep krijgt die eindejaarstoelage dus niet.

Ook in 2020 compensatie voor vermindering vakantiegeld vast benoemd onderwijspersoneel

Aangezien er in 2013 in de onderwijssector 82 miljoen euro moest worden bespaard en dit met het oog op het realiseren van een begrotingsevenwicht werd tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront op 23 november 2012 het Raamakkoord afgesloten. Hierdoor werd vermeden dat het onderwijspersoneel  koopkrachtverlies zou lijden als gevolg van de besparingsmaatregel. Deze regeling is enkel van toepassing op die personeelsleden die prestaties als vast benoemde of als personeelslid toegelaten tot de proeftijd verrichten.

Het afsluiten van het Raamakkoord impliceerde, dat in 2014 het vakantiegeld werd verminderd van 92 % naar 70,26 % van het brutosalaris van de referentiemaand. Ter compensatie werd de eindejaarstoelage van 2014 opgetrokken evenredig met het ingehouden bedrag van het vakantiegeld 2014. Dat wil zeggen dat men het verschil tussen 92 % en 70,26 %, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,0368 als compensatie van de verschuldigde werknemersbijdrage VGZ, bovenop de eindejaarstoelage van 2014 heeft ontvangen.

Ook in 2020 zal men ook bovenop de eindejaarstoelage deze compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2020.

Gedetailleerde informatie inzake de referentieperiode, de berekeningsprincipes, kan u lezen in de VSOA Onderwijs Nieuwsbrief van december 2020.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs