Deconnectie: afsprakenkader over digitale communicatie

deconnectie
14.09.2022

De eisencahiers voor cao XII (leerplicht) en cao V (Basiseducatie) ingediend door de onderwijsvakbonden waren klaar en duidelijk: “Naast arbeidstijd is er ook vrije tijd: personeelsleden hebben in die vrije tijd het recht op “deconnectie” ten aanzien van directie, collega’s, leerlingen, ouders en derden.”

In de beide afgesloten onderwijscao’s werd een bepaling opgenomen dat er op Vlaams niveau door de sociale partners een afsprakenkader moest worden opgesteld. Via dat digitaal afsprakenkader moet o.a. de bereikbaarheid van zowel onderwijspersoneel als van leerlingen en het gebruik van de “socials” worden geregeld.

Het afsprakenkader is, na onderhandelingen door de sociale partners, een feit. Voortaan dient in elke school en instelling - op basis van het afsprakenkader - een overeenkomst te worden afgesloten omtrent het gebruik van sociale media en de periodes waarin men bereikbaar – telefonisch, maar ook via e-mail, Smartschool… - moet zijn.

Klik hier voor het afsprakenkader.

De lokaal gemaakte afspraken uit de overeenkomst moeten uiterlijk tegen 1 september 2023 in het  respectievelijke school- en arbeidsreglement zijn opgenomen.

In de VSOA-Onderwijs Nieuwsbrief editie oktober komen wij uitgebreid terug op dit item.


Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter