Voordelen

Bijstand en informatie

Bent u lid van het VSOA Onderwijs en heeft u informatie, hulp of bijstand nodig, dan kan u te allen tijde vanzelfsprekend een beroep doen op onze diensten (zie: "Wat kunnen wij voor u doen").

Door uw lidmaatschap kan u echter genieten van nog tal van andere voordelen...

► De ACLVB en het VSOA Onderwijs; samen sterk!

De leden die tijdelijk – voor bepaalde of doorlopende duur - zijn aangesteld, kunnen hun eventuele werkloosheidsuitkeringen via de ACLVB uitbetaald krijgen. De ACLVB behandelt dan hun werkloosheidsdossier. De nauwe samenwerking tussen het VSOA Onderwijs en de ACLVB vormt dus ontegensprekelijk een meerwaarde voor onze leden.

 

► Ons ledenmagazine Argument tweemaandelijks
en de Nieuwsbrief VSOA Onderwijs
10 keer gratis in uw brievenbus en mailbox...

Het magazine Argument verschijnt tweemaandelijks en de Nieuwsbrief VSOA Onderwijs tien keer per jaar. Elk lid van het VSOA Onderwijs krijgt het magazine thuis gestuurd. De Nieuwsbrief VSOA Onderwijs ontvangt u iedere maand digitaal.

Zowel in Argument als in de Nieuwsbrief VSOA Onderwijs vindt u interessante informatie en het standpunt van het VSOA Onderwijs aangaande actuele onderwijsitems en de  lopende onderhandelingen. Verder wordt ook de concrete toepassing van nieuwe regelgeving uitvoerig toegelicht en in de terugkerende rubriek FAQ (Frequently Asked Questions) geven wij het antwoord op de meest gestelde vragen van de afgelopen maand. Ook aankondigingen allerhande – van vormingsdagen voor afgevaardigden tot deelname aan beurzen… - worden daarin gepubliceerd.

 

 

 

 

 

www.vsoa-onderwijs.be; de website...

De website www.vsoa-onderwijs.be is een belangrijke informatiebron voor onze leden. U verneemt het “Nieuws heet van de naald” en u wordt op de hoogte gehouden van dringende, belangrijke mededelingen.

Daarnaast vindt u er ook verslagen en foto- en videoreportages van gevoerde acties en informeren wij u over het verloop van de gevoerde onderhandelingen en de uitkomst daarvan. Geregeld publiceren wij ook artikels waarop u kunt reageren en peilen wij naar de mening van onze leden. Het is dus aangeraden om geregeld de website te raadplegen.

 

 

 

 

 

► Handige brochures; gratis voor de leden...

Het VSOA Onderwijs verspreidt een aantal handige brochures met daarin heel wat nuttige informatie aangaande specifieke thema’s uit het onderwijs.

Voor leden van het VSOA Onderwijs zijn alle brochures gratis ter beschikking. Aanvragen kan via e-mail naar: info@vsoa-onderwijs.be

 

 

 

 

► Syndicale premie

Als lid van het VSOA Onderwijs ontvang je jaarlijks een syndicale premie. Daardoor krijg je ongeveer de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde is wel, dat je gedurende een heel jaar (= refertejaar) aangesloten bent. Je krijgt de premie uitbetaald het jaar volgend op het refertejaar.

Meer informatie over de syndicale premie vind je onder het item "Syndicale premie".

► Solidariteitspremies voor leden van het VSOA Onderwijs

Huwelijks-, samenwoningspremie & geboorte- en adoptiepremie

Leden van het VSOA Onderwijs kunnen genieten van een huwelijks- of samenwoningspremie en een geboorte- of adoptiepremie. Voorwaarde is, dat men tenminste één jaar lid is. Per kind wordt er slechts één geboorte- of adoptiepremie uitbetaald. Men kan ook maar één keer aanspraak maken op de huwelijkspremie of samenwoningspremie.

De aanvraag voor de premie kan ingediend worden tot uiterlijk 12 maanden die volgt op de gebeurtenis. Samen met de aanvraag stuurt u de nodige bewijsstukken mee; een kopie van de huwelijks-, geboorte of adoptieakte. De aanvraag wordt gericht aan:

VSOA Onderwijs – Solidariteitspremies
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

De aanvraag en de nodige stavingstukken kunnen ons ook via e-mail worden toegestuurd op: info@vsoa-onderwijs.be met als vermelding “solidariteitspremie”.

 

Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO! vzw

Onderwijspersoneelsleden tewerkgesteld in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap kunnen ook bij de Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO! vzw terecht voor: een geboorte- of adoptiepremie, een pensioneringspremie of een overlijdensvergoeding.

Overlijdensvergoeding
De overlijdensvergoeding bedraagt € 375,00 en kan door de Sociale Dienst voor  personeelsleden van het GO! vzw uitbetaald worden aan degene die de begrafeniskosten betaalde voor een tijdelijk of contractueel personeelslid dat is overleden.
Voorwaarde hierbij is dat dit personeelslid, op het ogenblik van het overlijden, tenminste zes maanden binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap tewerkgesteld moet zijn. De wedde moet daarbij door het departement onderwijs of door de scholengroep uitbetaald zijn. Gebeurt er al een uitkering van een overlijdensvergoeding door een andere dienst (werkstation of andere bevoegde dienst) dan wordt de overlijdensvergoeding door de Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO! vzw niet uitbetaald.

Geboortepremie
De Sociale Dienst voor  personeelsleden van het GO! vzw kent voor de geboorte of de adoptie van een kind een premie van € 100,00 toe. Enkel onderwijspersoneelsleden die op het ogenblik van de aanvraag minimum zes maanden binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn tewerkgesteld, kunnen aanspraak maken op de premie. Hun wedde moet daarbij door het departement onderwijs of door de scholengroep zijn uitbetaald.

Per kind wordt één premie uitbetaald en het kind moet wettelijk erkend zijn. In het geval beide ouders zijn tewerkgesteld in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dan wordt de premie eveneens slechts éénmaal uitgekeerd.

Pensioneringspremie
De Sociale Dienst voor  personeelsleden van het GO! vzw kent aan alle rechthebbende gepensioneerden een eenmalige premie van € 50,00 toe. Ze doen dit als blijk van waardering voor een loopbaan in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Voorwaarde hierbij is dat het betrokken personeelslid, op het ogenblik van de aanvraag van de premie, tenminste drie maanden binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap moet zijn tewerkgesteld. De wedde moet daarbij door het departement onderwijs of door de scholengroep zijn uitbetaald.

De uitkering van de premie gebeurt na de werkelijke pensioneringsdatum. De personeelsleden die voorafgaand aan het rustpensioen ter beschikking gesteld werden, komen bijgevolg pas in aanmerking bij de definitieve pensionering.

Procedure

De procedure voor het aanvragen van de vergoeding en de premies en de bijbehorende formulieren vindt u terug op de site van de Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO! vzw

Belangrijke mededeling: wijziging toekenning premies Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO! vzw

Door een inkrimping van de dotaties van de overheid is de Sociale Dienst verplicht om een aantal maatregelen te nemen. De Raad van Bestuur heeft, op vraag van de Algemene Vergadering, beslist om de geboorte-, adoptie- en pensioenpremie afhankelijk van het inkomen te maken. Vanaf 1 september 2015 komen dus alleen gerechtigden in aanmerking met een maximum netto maandinkomen van 1400 euro (dit is niet het gezinsinkomen).

Concreet:
De pensioenpremie kan aangevraagd worden bij de eerste pensioenuitbetaling. Dit moet worden gestaafd met een fiche of rekeninguittreksel van de op dat ogenblik ontvangen pensioen(en).  Aanvragen op voorhand worden beschouwd als niet ontvangen. De geboorte- en adoptiepremie wordt aangevraagd met een kopie van de geboorte- of adoptieakte en de meest recente loonfiche van een volledig gewerkte maand van de gerechtigde.

Delen: