Stelsel opleidingscheques hervormd door minister Muyters

21 januari 2012 - Wij verdenken minister Muyters er helemaal niet van, dat hij te kwistig met de snoeischaar zou zijn omgesprongen; in zekere zin is zijn maatregel enigszins te verantwoorden; zeker in tijden van besparingen… Dat hij echter de verkeerde keuze heeft gemaakt is een feit. Hij heeft opleidingen die daar niet huishoren – al dan niet met opzet - op de zwarte lijst gezet. Dat getuigt o.i. op zijn minst van een zware inschattingsfout of moeten wij daar meer achter vermoeden…

Stakingsaanzegging voor 30 januari 2012 ingediend

20 januari 2012 - Op 19 januari 2012 werd door de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging ingediend. Onze leden hebben de mogelijkheid om, naar hun keuze, te staken hetzij voor 1 lesuur, hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

30 januari: STAKING IS ONVERMIJDELIJK!

18 januari 2012 - De vakbonden hebben nooit de noodzaak betwist van gezonde openbare financiën... Echter NIET op deze wijze. We blijven stellen, dat deze sanering onevenwichtig, onrechtvaardig en onbillijk is. Een algemene stakingsdag op 30 januari blijkt nodig om de regering en de werkgevers te overtuigen dat dit voor werknemers en sociaal gerechtigden echt niet meer kan.

Nieuwe pensioenregeling komt er pas na overleg met vakbonden

De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen omvat maatregelen die ook van toepassing zullen zijn op het onderwijzend personeel. In afwachting van het sociaal overleg met de vakorganisaties, waar een aantal van die maatregelen nog nader zullen worden bepaald, ligt er nog niets definitief vast. Op dit moment correcte informatie geven, is dan ook niet mogelijk. De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) stelde wel een brochure ter beschikking die de maatregelen probeert te verduidelijken.

Loopbaanonderbreking onderwijzend personeel in duur beperkt

De maximale duur van een gewone loopbaanonderbreking wordt verlaagd. Dat staat te lezen in het Koninklijk Besluit d.d. 28 december 2011 tot wijziging van het stelsel van de loopbaanonderbreking.

Exit TBS 58+??? Pechgeneratie betaalt het gelag…

Dat de goedkeuring van de pensioenhervorming door de Kamer en de Senaat ontegensprekelijk ook repercussies zal hebben op de onderwijssector lijkt niet meer dan een evidentie geworden. Dat ook de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen op de tafel zal komen te liggen, is evenzeer een vaststaand feit. Wij gingen – en gaan er trouwens nog altijd van uit – dat dit overleg in alle sereniteit zal worden gevoerd en constructief kan verlopen, zodat er een deugdelijke en aanvaardbare regeling voor alle betrokken partijen kan worden uitgewerkt.

Pensioenhervorming: gevolgen voor de Vlaamse leerkrachten

De pensioenhervormingen zijn in de nacht van donderdag 22 december op vrijdag 23 december door de Kamer goedgekeurd. De vraag die u en naar alle waarschijnlijkheid nog veel andere leerkrachten zich stellen, ligt voor de hand: “Wat zullen de gevolgen zijn voor het onderwijspersoneel?”

Eisencahiers nieuwe cao's overhandigd aan minister Smet

De vier onderwijsvakbonden hebben op woensdag 21 december 2011 de eisencahiers voor de komende cao-onderhandelingen aan minister Smet overhandigd. Dit gebeurde gewoontegetrouw tijdens een korte plechtigheid op het kabinet. Gemandateerd secretaris Dirk De Vos en secretaris Marnix Heyndrickx deden dat in naam van het VSOA Onderwijs.

Mister Q veegt sociale verworvenheden van de laatste 40 jaar van tafel!

Het pensioenhoofdstuk uit het regeerakkoord is inmiddels omgezet in 60 wetsartikels. In tegenstelling tot de meer dan 500 dagen die men nodig had om een regering te vormen, is men er nu in geslaagd om deze klus amper in 1 week tijd te klaren. En wat meer is; ze moeten nog voor het einde van het jaar in Kamer en Senaat gestemd worden, zodat de regering nog voor 1 januari de hervormingen in de pensioenen kan doorvoeren. Kunst- en vliegwerk én een crash moet onvermijdelijk volgen…

Minister Smet roept hulp in van Nederlandse leraars

Volgens de website van De Standaard van 17 december 2011 heeft Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet een brief geschreven naar zijn Nederlandse collega Marja van Bijsterveldt. Daarmee zou hij willen aftoetsen of Vlaanderen geen leerkrachten uit Nederland kan aantrekken. Deze demarche wekte bij het VSOA Onderwijs op zijn minst enige verbazing op en zette ertoe aan om op onze beurt een open brief te schrijven aan de minister…

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS