Mededeling aan alle rechthebbenden van de Sociale dienst GO!

Sociale Dienst GO!

1 februari 2012 - De basisbarema's voor een financiële tegemoetkoming van de Sociale dienst GO! zijn verhoogd.

Nationale staking heeft doel bereikt : dreiging van de indexsprong is van tafel

30 januari 2012 - De staking van 30 januari is geslaagd! Waar kon, werd het werk neergelegd; maar er waren ook tal van acties in de onderwijssector. Het belangrijkste doel, nl. de dreiging van de indexsprong van tafel vegen, is bereikt...

Dossier Leerzorg

Fundamentele onderwijshervormingen vereisen de nodige tools!

24 januari 2012 - Het VSOA Onderwijs is van oordeel, dat kinderen met een handicap die het gewoon onderwijs aankunnen, daar ook moeten terecht kunnen. Met maatregelen die leiden tot een fundamentele onderwijshervorming zonder dat de Vlaamse regering daar de nodige tools tegenover plaatst, kunnen wij echter niet akkoord gaan. Dit zou alweer leiden tot extra werkdruk en taakbelasting en dat is niet langer aanvaardbaar.

Stelsel opleidingscheques hervormd door minister Muyters

21 januari 2012 - Wij verdenken minister Muyters er helemaal niet van, dat hij te kwistig met de snoeischaar zou zijn omgesprongen; in zekere zin is zijn maatregel enigszins te verantwoorden; zeker in tijden van besparingen… Dat hij echter de verkeerde keuze heeft gemaakt is een feit. Hij heeft opleidingen die daar niet huishoren – al dan niet met opzet - op de zwarte lijst gezet. Dat getuigt o.i. op zijn minst van een zware inschattingsfout of moeten wij daar meer achter vermoeden…

Stakingsaanzegging voor 30 januari 2012 ingediend

20 januari 2012 - Op 19 januari 2012 werd door de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging ingediend. Onze leden hebben de mogelijkheid om, naar hun keuze, te staken hetzij voor 1 lesuur, hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

30 januari: STAKING IS ONVERMIJDELIJK!

18 januari 2012 - De vakbonden hebben nooit de noodzaak betwist van gezonde openbare financiën... Echter NIET op deze wijze. We blijven stellen, dat deze sanering onevenwichtig, onrechtvaardig en onbillijk is. Een algemene stakingsdag op 30 januari blijkt nodig om de regering en de werkgevers te overtuigen dat dit voor werknemers en sociaal gerechtigden echt niet meer kan.

Nieuwe pensioenregeling komt er pas na overleg met vakbonden

De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen omvat maatregelen die ook van toepassing zullen zijn op het onderwijzend personeel. In afwachting van het sociaal overleg met de vakorganisaties, waar een aantal van die maatregelen nog nader zullen worden bepaald, ligt er nog niets definitief vast. Op dit moment correcte informatie geven, is dan ook niet mogelijk. De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) stelde wel een brochure ter beschikking die de maatregelen probeert te verduidelijken.

Loopbaanonderbreking onderwijzend personeel in duur beperkt

De maximale duur van een gewone loopbaanonderbreking wordt verlaagd. Dat staat te lezen in het Koninklijk Besluit d.d. 28 december 2011 tot wijziging van het stelsel van de loopbaanonderbreking.

Exit TBS 58+??? Pechgeneratie betaalt het gelag…

Dat de goedkeuring van de pensioenhervorming door de Kamer en de Senaat ontegensprekelijk ook repercussies zal hebben op de onderwijssector lijkt niet meer dan een evidentie geworden. Dat ook de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen op de tafel zal komen te liggen, is evenzeer een vaststaand feit. Wij gingen – en gaan er trouwens nog altijd van uit – dat dit overleg in alle sereniteit zal worden gevoerd en constructief kan verlopen, zodat er een deugdelijke en aanvaardbare regeling voor alle betrokken partijen kan worden uitgewerkt.

Pensioenhervorming: gevolgen voor de Vlaamse leerkrachten

De pensioenhervormingen zijn in de nacht van donderdag 22 december op vrijdag 23 december door de Kamer goedgekeurd. De vraag die u en naar alle waarschijnlijkheid nog veel andere leerkrachten zich stellen, ligt voor de hand: “Wat zullen de gevolgen zijn voor het onderwijspersoneel?”

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS