Ledenbijdrage

Gepensioneerd?

Vanaf de datum van uw pensionering betaalt u niet langer € 13,95, maar € 3,95. Het VSOA Onderwijs wordt echter niet automatisch op de hoogte gebracht van de datum waarop uw pensioen ingaat. Daarom vragen wij u uitdrukkelijk om dit onverwijld aan ons te melden, zodat wij uw ledenbijdrage onmiddellijk kunnen aanpassen.

Om te kunnen genieten van het verminderd lidgeld, dienen wij in het bezit te zijn van een bewijs van pensionering - een attest van de pensioendienst  - waarop de begindatum van de pensionering vermeld staat.

U kan ons dit attest bezorgen via e-mail gericht aan info@vsoa-onderwijs.be  De aanpassing van het lidgeld naar 3,95 € gaat in bij het begin van de volgende maand na de melding én ontvangst van het bewijs.

Opgelet!

Aanpassingen met terugwerkende kracht en terugbetalingen zijn niet van toepassing.

Het bovenstaande is echter niet van toepassing in het geval van Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen. In dat geval ontvangt men nog een formulier “aanvraag van de vakbondspremie”. Daarmee kan men zijn recht laten gelden op de uitbetaling van de syndicale premie voor zover men in de loop van het jaar (referentiejaar) waarop de premie betrekking heeft men een voldoende bijdrage heeft betaald. De desbetreffende personeelsleden ontvangen via deze weg dan een gedeelte van het betaalde lidgeld terug.

Delen: