Zij-instromers in het onderwijs

Wie overstap maakte voor 1 september 2014 valt naast de prijzen…

Tot 20 jaar geldelijke anciënniteit kan er worden meegenomen voor iedereen die vanaf 1 september 2014 de overstap maakt van de privésector naar het kleuter- en leerplichtonderwijs. Tot daar het goede nieuws… De durvers en doeners die niet hebben gewacht op een hoger loon om te gaan lesgeven; m.a.w. zij die vroeger al van buiten het onderwijs zijn "ingestroomd" dreigen zo naast de prijzen te vallen.

Op maandag 14 april 2014 stond in een persbericht verspreid door het persagentschap Belga het volgende te lezen:

“Vanaf september 2014 kan iedereen die de overstap maakt van de privésector naar het kleuter- en leerplichtonderwijs tot 20 jaar geldelijke anciënniteit meenemen. De Vlaamse regering keurde het ontwerpbesluit daarover maandag goed.

Volgens onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) geeft de maatregel de mogelijkheid het onderwijspersoneel te versterken en het toekomstig lerarentekort op te vangen. Momenteel kan slechts in een zeer beperkt aantal gevallen 10 jaar geldelijke anciënniteit die in de privé sector of als zelfstandige werd opgebouwd, meegenomen worden naar het onderwijs. Vanaf september 2014 zal geldelijke anciënniteit meenemen mogelijk worden voor alle personeelscategorieën in het kleuter- en leerplichtonderwijs, met uitzondering van het administratief personeel.

Naast mensen die vanaf 1 september 2014 voor de eerste keer aan de slag gaan in het onderwijs zullen ook mensen die er 5 jaar niet meer in dienst geweest zijn, van de nieuwe regelgeving kunnen genieten. "Door dit besluit brengen we meer ervaring uit de privé in het onderwijs en bieden we een mooie manier om het toekomstig lerarentekort aan te pakken. Dit zal het lerarenkorps versterken. Een goede combinatie van onderwijservaring met privé-ervaring zal tot nog beter onderwijs leiden", zegt minister Smet.

Het in eerste lezing goedgekeurde besluit zal nu onderhandeld worden met de sociale partners en daarna voorgelegd worden aan de Raad van State. Nog deze legislatuur zal het besluit definitief genomen worden zodat het kan ingaan op 1 september 2014, zegt de minister nog.” (Bron: Belga)

En wat met de vroegere zij-instromers?

Enkel wie vanaf 1 september 2014 de overstap maakt van de privésector en voor het eerst in het kleuter- en leerplichtonderwijs aan de slag gaat en bij uitbreiding degenen die er vijf jaar niet meer in dienst zijn geweest, zullen tot 20 jaar geldelijke anciënniteit kunnen meenemen en dus aanspraak kunnen maken op de maatregel. Ervan uitgaande dat - en zoals het nu voorligt - de maatregel niet retroactief zal worden toegepast, zullen degenen die vóór 1 september 2014 al die overstap maakten er bijgevolg geen aanspraak kunnen op maken. Die groep zij-instromers zullen dus enkel - zoals tot op vandaag al het geval - de 10 jaar geldelijke anciënniteit opgebouwd in de privésector of als zelfstandige kunnen meenemen en dit alleen voor een aantal technische en praktische vakken…

Een regeling met terugwerkende kracht is te duur, maar kan wel onderwerp zijn van volgende cao-onderhandelingen”, dixit het kabinet van minister Smet. Het VSOA Onderwijs is echter de mening toegedaan, dat cao-gelden daarvoor niet bestemd zijn.

Het VSOA Onderwijs zal er dan ook voor pleiten om alsnog een overgangsmaatregel in te voeren voor de “durvers en doeners die niet hebben gewacht op een hoger loon om te gaan lesgeven”. Het zou ons inziens van een grote onrechtvaardigheid getuigen, dat degenen die al eerder bewust én met volle overgave voor een onderwijscarrière hebben gekozen door deze maatregel ongelijk zouden worden behandeld ten aanzien van de nieuwe zij-instromers.

Eén van die durvers liet ons vandaag weten dat: “Indien de Vlaamse overheid ernstige, bekwame zij-instromers wil aantrekken, zij zich zelf als een ernstige, bekwame werkgever moet profileren. Een bepaalde categorie een voorkeursbehandeling geven en een andere groep in de kou laten staan, zou voor een zichzelf respecterend bedrijf absoluut ongehoord zijn.”, aldus deze zij-instromer nog.

Het feit dat het goedgekeurde besluit eerst nog met de sociale partners moet worden onderhandeld en minister Smet dit overleg zelfs niet eens afwacht, stemt alweer tot nadenken.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-coördinator

 

 

Delen: