Wijziging procedure aanvraag loopbaanonderbreking voor medische bijstand en ouderschapsverlof

Belangrijke mededeling

De formulieren  voor de aanvraag van een loopbaanonderbreking voor medische bijstand en ouderschapsverlof moeten voortaan naar een centrale scandienst in Brussel gestuurd worden en niet langer naar het plaatselijk RVA-kantoor.
Voor alle andere tussenkomsten met betrekking tot het dossier (vraag naar informatie, adreswijzigingen…) dient men zich wel nog te wenden tot het plaatselijk RVA-kantoor.

De formulieren “Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand” en “Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof” moeten ingediend worden bij de cel OCR van het hoofdbestuur van de RVA, Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel. Elektronische aanvragen zijn niet mogelijk voor de personeelsleden van het onderwijs.

Via het desbetreffend formulier vergezeld van de nodige documenten als bijlagen wordt de onderbrekingsuitkering aangevraagd. Een personeelslid dat bij verschillende inrichtende machten is aangesteld en terzelfdertijd daar een loopbaanonderbreking opneemt, moet voor elk van die inrichtende machten een afzonderlijk aanvraagformulier tegelijkertijd indienen bij de RVA.

Het is de verantwoordelijkheid van het personeelslid om zowel het ingevuld formulier als de bijbehorende bijlagen op correctheid te controleren. Het ingevuld en ondertekend formulier en de bijlagen worden bij voorkeur aangetekend verzonden om mogelijke betwistingen inzake verzending van de aanvraag te vermijden.

Klik hier voor de Omzendbrief m.b.t. Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Klik hier voor de Omzendbrief m.b.t. Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

 

 

 

Delen: