VSOA-Onderwijs zal haar verantwoordelijkheid blijven opnemen!

 

Meer dan 2500 woorden van lof had minister-president Peeters over voor het onderwijspersoneel in de Septemberverklaring. De bittere pil van in februari nog maar net doorgeslikt - de Vlaamse regering besliste toen ook al eenzijdig én zonder voorafgaand overleg om de uitstapregeling te hervormen - of diezelfde Vlaamse regering deed het weer… Ze wilde nu het loon van het onderwijspersoneel gebruiken als pasmunt om de beloofde investeringen in het onderwijs door te voeren. Daarmee dreigde datzelfde onderwijspersoneel weer koud gepakt te worden! Net zoals in februari mochten de vakorganisaties weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen, nadat de beslissing al was genomen. De Vlaamse regering rekende trouwens op de creatieve inbreng van die vakorganisaties om haar genomen maatregel te concretiseren. Het laatste wat de Vlaamse regering in deze kan zeggen is, dat de vakbonden hun verantwoordelijkheid niet hebben opgenomen… Ook naar de toekomst toe zal het VSOA-Onderwijs dit blijven doen!

Op 10 november stond er in de pers te lezen dat Ford de Vlaamse Regering heeft bedrogen. Op 15 november beschuldigde minister-president Peeters in diezelfde pers de directie van Ford van contractbreuk. Het VSOA-Onderwijs confronteerde minister-president Peeters tijdens één van de voorbije overlegmomenten - en dit naar aanleiding van de aangekondigde besparingen - met het gegeven, dat het beloofde cao-bedrag van 132 miljoen € voor 2013 werd gereduceerd tot 10 miljoen. Achteraf is gebleken dat de overheid dit geld al heeft opgesoupeerd om de beloofde investeringen in het onderwijs (decreet omkadering basisonderwijs, integratiedecreet hoger onderwijs en scholenbouw) te financieren.

Voor ons komt dit evenzeer neer op woordbreuk van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering doet daarmee in feite hetzelfde met het Vlaams onderwijs – onderwijzend personeel én onderwijsverstrekkers – als wat ze de directie van Ford Genk verwijt… Daarmee torpedeert ze de toekomst van de meest waardevolle en succesrijke sector van onze maatschappij. Met de genomen maatregel maakt deze regering de Vlaamse overheid zeker niet slagkrachtiger, maar doet ze aan zelfverminking… Er was ons inziens trouwens geen enkel verband tussen het slagkrachtiger maken van de Vlaamse overheid en het drukken van de personeelskosten met 1 procent; toch niet volgens het menu van de minister-president.

Tot op vandaag zijn wij dus constructief blijven meezoeken naar oplossingen om ons deel van het door de Vlaamse regering voorgestelde besparingsbedrag, zijnde 82 mio euro voor de sector onderwijs, te helpen realiseren. Dit heeft geresulteerd in een creatieve oplossing waarbij in eerste instantie de koopkracht van het onderwijzend personeel wordt gevrijwaard.

Desalniettemin zal het VSOA-Onderwijs verder mee blijven nadenken en gaan wij hierbij voluit voor structurele, toekomstgerichte en duurzame oplossingen waarbij de sociaal zwakkeren moeten worden ontzien. Bijgevolg verwachten wij dan ook weinig heil van het verder toepassen van de zogenaamde kaasschaaf- of haarkammethode, omdat het ons inziens meer dan dringend tijd is dat die structurele maatregelen ook effectief worden genomen. Voor het VSOA-Onderwijs is dan ook quasi alles bespreekbaar in acht nemende, dat eventuele besparingen de attractiviteit van een job in het onderwijs onder geen beding mogen aantasten. In concreto wil dit zeggen dat het onderwijsgerelateerd budget op zijn minst moet gevrijwaard blijven. Voor het VSOA-Onderwijs is dit dan ook een heilig huis dat niet mag gesloopt worden. Voor onze vakorganisatie moet bovendien ook het lesgeven an sich de hoogste prioriteit blijven genieten. De vele zaken buiten en rond het onderwijs (dubbele administraties, associaties, Erasmus-project, tijdschrift Klasse…) zijn voor ons dan ook van secundair en tertiair belang. In dit kader dringt o.i. een administratieve vereenvoudiging in de onderwijswetgeving zich op en kunnen fusies van hogescholen en universiteiten eveneens tot besparingen leiden. Wij pleiten er ook voor om de inkanteling van het hoger onderwijs te herbekijken, omdat die inkanteling nu al als een mislukking kan worden beschouwd en bovendien budgettair veel te duur is.

Bij deze willen wij ook nog eens ons standpunt m.b.t. het oprichten van één publiek onderwijsnet in de verf zetten; namelijk een fusie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met het gemeentelijk en provinciaal onderwijs. Een dergelijke fusie waarbij een nieuw onderwijsnet wordt gecreëerd dat politiek en ook filosofisch neutraal moet zijn, zou o.i. een niet onaanzienlijke besparing kunnen realiseren. De volledige concretisering van dit idee impliceert echter wel, dat alle actoren bereid zijn om het gegeven “schaalvergroting van de onderwijsverstrekkers” bespreekbaar te maken. Ook de onderwijsverstrekkers kunnen in deze niet aan de zijlijn blijven staan toekijken.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-Coördinator

 

Delen: