VERKIEZINGEN AFDELINGEN ANTWERPEN EN WEST-VLAANDEREN

Kandidaatstelling voor de verkiezingen voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter  van de afdelingen Antwerpen en West-Vlaanderen

OPROEP TOT KANDIDATEN

Conform het Reglement van Inwendige Orde van het VSOA Groep Onderwijs worden er in het najaar van 2016 verkiezingen gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de volgende afdelingen:
- afdeling Antwerpen;
- afdeling West-Vlaanderen.

Personen wiens kandidatuur beantwoordt aan artikel 49 van het Reglement van Inwendige Orde van de Groep Onderwijs van het VSOA kunnen zich kandidaat stellen ofwel voor het mandaat van voorzitter ofwel voor het mandaat van ondervoorzitter van één van de hierboven vermelde afdelingen en dit in toepassing van art. 33 van het Reglement van Inwendige Orde van de Groep Onderwijs van het VSOA.

De voornaamste voorwaarden zijn:

1° de kandidaat op het ogenblik van de kandidaatstelling tenminste gedurende drie jaar lid is van de Groep Onderwijs van het VSOA of de ACLVB;

2° in regel zijn met de betaling van zijn vakbondsbijdragen;

3° geen sanctie hebben gekregen in de zin van artikel 31 § 7 van het ARIO-VSOA.

De kandidaturen moeten ten laatste op 15 september 2016 via een met de post aangetekend schrijven worden verstuurd naar:

VSOA Onderwijs
T.a.v. de voorzitter M. Heyndrickx
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

De datum van de poststempel op het aangetekend schrijven geldt als bewijs.

Deze mededeling en de publicatie in Argument van september 2016 gelden als enige oproepen.

Delen: