Vacatures onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie is op zoek naar:

inspecteurs basisvorming

  biologie met bijkomende (evt. te verwerven) specialisatie voor land- en tuinbouw

  lichamelijke opvoeding en sport met bijkomende (evt. te verwerven) specialisatie voor het studiegebied 
       maatschappelijke veiligheid

Deze inspecteurs hebben beroepservaring in het secundair onderwijs. Zij zijn deskundig in beide vakgebieden of zijn bereid extra deskundigheid in het specialisatiedomein te verwerven. Deze inspecteurs worden ingezet in diverse onderwijsvormen van het voltijds en/of deeltijds so, de deeltijdse vorming of buso, maar ook in het vwo.

Nog in dit najaar van 2012 organiseert de onderwijsinspectie een doelgroepgerichte proef van de generieke competenties samen met Jobpunt Vlaanderen.

Aan deze proef kun je alleen deelnemen als je over relevante beroepservaring beschikt.

De oproep verschijnt op 3 oktober 2012 in het Belgisch Staatsblad en op Edulex. Het reglement en het sollicitatieformulier vindt u op www.onderwijsinspectie.be  en op www.jobpunt.be.

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door uiterlijk op  5 november 2012 het sollicitatieformulier met cv en competentieportfolio via aangetekende brief te bezorgen aan:

Kathy Tas
Jobpunt Vlaanderen (zone 3C)
Boudewijnlaan 30 BUS 42
1000 Brussel

De datum van poststempel geldt volgens artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering als bewijs van tijdige verzending.

Er wordt aan de kandidaten ook gevraagd het sollicitatieformulier digitaal te versturen naar: sollicitaties.onderwijsinspectie@vlaanderen.be

 

Delen: