VACATURE bij FOPEM voor LEERPLANMAKER BASISONDERWIJS

“FOPEM” staat voor “Federatie Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen” en groepeert 25 basisscholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. Het gaat om Freinet-, ervaringsgerichte en projectscholen. Deze scholen maken gebruik van de leerplannen van OVSG.

 

 

 

 

 

In de missie en visie van FOPEM is te lezen dat FOPEM de referentie en bron van kennis en ervaring wil worden inzake emancipatorisch onderwijs.  De RvB van FOPEM heeft beslist om eigen leerplannen van FOPEM in te dienen bij de inspectie. Begonnen wordt met het leerplan wereldoriëntatie. Bij de opmaak en implementatie van de leerplannen wordt uitgegaan van volgende principes :

-          De leerplannen zijn minimaal: de doelen en de leerlijnen zijn helder, algemeen geformuleerd, beperkt in aantal en verwijzen naar de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs

-          De leerplannen zijn geen compromis van de verschillende pedagogische projecten van FOPEM: elke FOPEM-school voegt een addendum toe aan het minimale leerplan van FOPEM om de eigenheid van het pedagogisch project te verduidelijken

Om de leerplannen van FOPEM te schrijven en te implementeren werft FOPEM een medewerker aan. Deze medewerker werkt nauw samen met een werkgroep en de pedagogische medewerkers van FOPEM.

Taken van de medewerker

-          In samenwerking met een werkgroep en de pedagogische begeleiders van FOPEM leerplannen uitschrijven en implementeren in de FOPEM-scholen

-          Regelmatig overleg plegen met de medewerkers van FOPEM in Brussel

Aanwerving

De aanwerving gebeurt in een CODO-statuut (Contractueel op last van het Departement Onderwijs). Dit betekent dat de medewerker geen anciënniteit kan meenemen uit een vorige tewerkstelling. Wel wordt anciënniteit opgebouwd tijdens de tewerkstelling in het CODO-statuut en kan die nadien meegenomen worden bij een job in het onderwijs.

De aanwerving loopt over één schooljaar vanaf 1 september 2017 en is jaarlijks verlengbaar.

Omvang : 18/36 op HOLT-niveau of 26/36 op HOKT-niveau

Aanwervingsprocedure

Ten laatste op 9 juni 2017 bezorgt de kandidaat een sollicitatiebrief met C.V. aan kris.denys@telenet.be. Hierbij licht de kandidaat zijn motivatie toe en zijn betrokkenheid met  bestaande leerplannen in het basisonderwijs en met methodescholen in het basisonderwijs.

Op 13 juni 2017 selecteert de sollicitatiecommissie op basis van de sollicitatiebrieven en de CV’s de kandidaten.

De geselecteerde kandidaten bezorgen ten laatste op 24 juni een paper van maximum 3 pagina’s op basis van een opdracht. De kandidaten lichten deze paper toe tijdens het sollicitatiegesprek op dinsdagavond 27 juni in Gent. Afhankelijk  van het aantal kandidaten worden er later in die week nog sollicitatiegesprekken gepland.

Ten laatste op 3 juli laat FOPEM weten welke kandidaat geselecteerd is.

 

Bijkomende informatie kun je bekomen via kris.denys@telenet.be

 


 

Delen: