Uitgestelde bezoldiging bij vaste benoeming op 1 juli

Uitgestelde bezoldiging voor tijdelijke personeelsleden tijdens juli en augustus

De tijdelijke personeelsleden wiens opdracht eindigt op 30 juni 2017 maken aanspraak op een uitgestelde bezoldiging tijdens de maanden juli en augustus (zomervakantie).

Voor iedere maand van het schooljaar waarin men als tijdelijke was aangesteld, wordt de bezoldiging opnieuw berekend aan 1/10de van het jaarsalaris en dit voor diensten die een hele maand hebben geduurd. Ze worden herberekend aan 1/300ste van het jaarsalaris per dag voor kortere diensten.

Het verschil tussen dat berekende salaris en het reeds ontvangen salaris (berekend aan 1/12de of 1/360ste) voor dezelfde periode wordt eind juli betaald voor de diensten gepresteerd van september tot en met december. Voor de gepresteerde diensten van januari tot en met juni van het voorbije schooljaar gebeurt de betaling eind augustus.

Dit impliceert dat enkel de tijdelijke personeelsleden die gedurende een volledig schooljaar met volledige prestaties hebben gewerkt, een uitgestelde bezoldiging zullen ontvangen die de maanden juli en augustus volledig dekt. In de andere gevallen zal de uitgestelde bezoldiging de maanden juli en augustus niet volledig dekken. Die tijdelijke personeelsleden kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen voor die dagen.

Deze personeelsleden en de personeelsleden die geen recht hebben op een uitgestelde bezoldiging dienen op 1-07 een aanvraag voor werkloosheidsuitkering in bij hun uitbetalingsinstelling (ACLVB). Wie zijn loopbaan gedeeltelijk of volledig heeft onderbroken, ontvangt geen uitgestelde bezoldiging, aangezien die onderbreking pas eindigt op 31-08. Zij ontvangen tijdens de maanden juli en augustus de onderbrekingsuitkeringen uitbetaald door de RVA.

Uitgestelde bezoldiging in geval van vaste benoeming op 1 juli 2017

Personeelsleden die op 1 juli 2017 vast worden benoemd zullen voor het volume waarvoor ze vast worden benoemd tijdens de maanden juli en augustus als vast benoemde worden betaald. Voorwaarde hierbij is dat de verwerking van die vaste benoeming nog in juni 2017 kon gebeuren.

Voor de personeelsleden voor wie aan die voorwaarde niet is vervuld; m.a.w. voor hen van wie in juni 2017 de benoeming (nog) niet kon worden verwerkt, zullen tijdens de maanden juli en augustus voor het volume waarvoor ze vast worden benoemd nog een uitgestelde bezoldiging ontvangen. Voor die personeelsleden volgt dan eind september 2017 een herziening van het salaris voor de maanden juli en augustus.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Delen: