Uitbetaling vakantiegeld op 24 mei

Vakantiegeld 2019

Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald en die in 2018 (referentiejaar) aan de slag waren in het onderwijs krijgen op 24 mei 2019 hun vakantiegeld op de rekening gestort.

Net zoals vorig jaar zullen vast benoemde personeelsleden voor het ingehouden vakantiegeld van 2019 een compensatie krijgen. Die compensatie komt bovenop de eindejaarstoelage van 2019.Dit alles naar aanleiding van het Raamakkoord dat tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties in 2012 werd afgesloten.

 

Wie heeft recht op vakantiegeld?

Was in 2018 je job in het onderwijs je hoofdambt en werd je salaris daarvoor uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan heb je in 2019 recht op vakantiegeld.

Referentieperiode

De berekening van het vakantiegeld gebeurt op basis van een referentieperiode; meer bepaald het voorafgaande kalenderjaar.

Ook in 2019 compensatie voor vermindering vakantiegeld vast benoemd en tot de proeftijd toegelaten onderwijspersoneel

Aangezien er in 2013 in de onderwijssector 82 miljoen euro moest worden bespaard en dit met het oog op het realiseren van een begrotingsevenwicht, werd tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront op 23 november 2012 het Raamakkoord afgesloten. Hierdoor werd vermeden dat het onderwijspersoneel  verlies aan koopkracht zou lijden als gevolg van deze besparingsmaatregel.

Deze regeling is enkel van toepassing op die personeelsleden die prestaties als vast benoemde of als personeelslid toegelaten tot de proeftijd hadden verricht tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld voor 2014 en 2015.

Het afsluiten van het Raamakkoord impliceerde, dat in 2014 het vakantiegeld werd verminderd van 92 % naar 70,26 % van het brutosalaris van de referentiemaand. Ter compensatie werd de eindejaarstoelage van 2014 opgetrokken evenredig met het ingehouden bedrag van het vakantiegeld 2014. Dat wil zeggen dat men het verschil tussen 92 % en 70,26 % vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,0368 als compensatie van de verschuldigde werknemersbijdrage VGZ bovenop de eindejaarstoelage van 2014 heeft ontvangen. Men ondervond dus geen enkel financieel nadeel.

In 2015 werd door de Vlaamse regering beslist om het raamakkoord met 2 jaar te verlengen, zodat het ook van toepassing was voor 2016 en 2017. Ook in 2018 kwam er opnieuw een verlenging voor de volgende 2 jaar. Net als in de voorgaande jaren zullen ook in 2019 vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2019 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2019.

Klik hier voor verdere info omtrent Raamakkoord vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 

Delen: