Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor sommige personeelsleden van het onderwijs

Vakbondspremie referentiejaar 2013

Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie. Het gaat hierbij om onderstaande categorieën van personeelsleden:

♦ de contractuele personeelsleden tewerkgesteld als bediende in het gesubsidieerd vrij onderwijs of in een vrije hogeschool (personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van het Paritair Comité 225),
♦ de personeelsleden van de vrije universiteiten,
♦ de niet-CODO's en het logistiek personeel, tewerkgesteld bij een centrum voor basiseducatie,
de personeelsleden tewerkgesteld bij het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

Ter informatie: deze vakbondspremie is NIET van toepassing op personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs of van het officieel gesubsidieerd onderwijs. De personeelsleden die rechtstreeks betaald worden door AgoDI (het Agentschap voor Onderwijsdiensten) krijgen in de loop van de maand maart  (vóór 31 maart) een aanvraagformulier rechtstreeks toegestuurd vanwege dit agentschap en bijgevolg hoeft er nu nog geen aanvraagformulier worden uitgereikt.

De vakbondspremie gelijk aan de premie die door de federale overheid wordt uitgekeerd, wordt  in principe steeds in het jaar volgend op het referentiejaar aangevraagd en uitbetaald en dit naar analogie met de uitbetaling voor de andere onderwijspersoneelsleden. Voor wat het refertejaar 2013 betreft, moet de geijkte procedure worden gevolgd zoals verder hieronder beschreven.

Wie heeft recht op een vakbondspremie?

Als lid van het VSOA Onderwijs kan u jaarlijks een syndicale premie ontvangen. Daardoor krijgt u meer dan de helft van uw ledenbijdrage terugbetaald. Wie gedurende het desbetreffende referentiejaar aangesloten was en voldoende bijdrage heeft betaald, heeft recht op een vakbondspremie van 90 €. Indien u niet het volledige referentiejaar aangesloten was, zal u slechts een gedeelte van de syndicale premie betaald worden, a rato van uw betaalde bijdrage. Het ontvangen van een aanvraagformulier geeft dus niet automatisch recht op een vakbondspremie.

Toezending aanvraagformulieren

Voor het referentiejaar 2013 bezorgen de instellingen aan de personeelsleden die onder hogervermelde categorieën vallen en die minstens één dag van het referentiejaar hebben gewerkt in de instelling een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier.Dit moet gebeuren na  1 januari 2014 en uiterlijk op 31 januari 2014. De modaliteiten van het bezorgen (via de post, elektronisch…) werden in de regelgeving niet vastgelegd en daaromtrent worden er op lokaal vlak afspraken gemaakt. Met het oog op een eventuele latere verantwoording moeten de instellingen het bezorgen evenwel registreren.

Aanvraag vakbondspremie

Per referentiejaar mag men slechts één aanvraagformulier indienen; ook al was men lid van verscheidene vakorganisaties. Dit is ook het geval wanneer men meerdere formulieren voor hetzelfde referentiejaar kreeg toegestuurd (bv. wanneer de aanvrager in één referentiejaar gelijktijdig of achtereenvolgens bij verschillende werkgevers werkzaam was).

Controleer of de voorgedrukte gegevens op het u toegezonden aanvraagformulier correct zijn en vul het formulier daarna verder in. Vergeet het niet te dateren, te ondertekenen en er “gelezen en goedgekeurd” bij te noteren en stuur het dan via de post vóór 28 februari 2014 op naar:

VSOA Onderwijs
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Formulieren via fax of e-mail worden niet aanvaard! Het originele aanvraagformulier dat u van uw werkgever hebt ontvangen, is een vereiste om de premie te kunnen uitbetalen!

Uitbetaling van de vakbondspremie

Het VSOA Onderwijs zorgt ervoor dat de vakbondspremie voor 30 juni 2014 uitbetaald wordt aan de personeelsleden die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen en die een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier hebben ingediend.

Verdere informatie vind je in de omzendbrief: “Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs”, met als referentie: PERS/2012/01, Publicatiedatum 26/01/2012.

Klik hier om de omzendbrief te downloaden.

Klik hier om  het aanvraagformulier voor de vakbondspremie voor het referentiejaar 2013 te downloaden.

Delen: