Tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur

Procedure kandidaatstelling

Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD) is een voorrangsrecht waarop men zich kan beroepen wanneer er voldaan is aan een aantal bepaalde voorwaarden. Personeelsleden die dit recht hebben verworven, krijgen bij een tijdelijke aanstelling zo voorrang op personeelsleden die dit recht niet of nog niet hebben verworven. De TADD is mogelijk zowel in een vacante als in een niet-vacante betrekking en loopt over de schooljaren heen. Het is daarenboven ook een voorwaarde om vast benoemd te kunnen worden in een wervingsambt.

Word nu lid en krijg de brochure "Tijdelijke aanstelling voor bepaalde & doorlopende duur - Hoe word ik TADD?" digitaal toegestuurd

Als je nu lid wordt dan doet het VSOA Onderwijs je met plezier de brochureTijdelijke aanstelling voor bepaalde & doorlopende duur - Hoe word ik TADD?cadeau.

In deze brochure geven wij op een overzichtelijke manier informatie aangaande de eerste twee opeenvolgende fasen in de onderwijsloopbaan: de tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur (TABD) en de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD). Specifiek aan de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD) wordt uitgebreid aandacht besteed. Zo wordt er uitvoerig ingegaan op: de voorwaarden, de berekening van de dienstanciënniteit, de draagwijdte van het recht en het kandideren. Als sluitstuk is er “Veel gestelde vragen betreffende TADD ”.

Klik hier voor meer info omtrent het lidmaatschap

Klik hier om de Onthaalbrochure te downloaden

Klik hier voor het aansluitingsformulier

Hoe kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur?

Wanneer men een beroep wenst te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD) moet men vóór 15 juni 2020 een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet gebeuren door middel van documenten opgelegd door de inrichtende machten en dienen aangetekend verstuurd te worden naar het schoolbestuur waar men het voorrangsrecht heeft opgebouwd en wenst te laten gelden.

Om voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een geldige aanvraag in te dienen, moet je, per scholengroep waar je het recht wilt laten gelden, gebruikmaken van het daartoe bestemde formulier (Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur) en dit conform de bepalingen van de oproep invullen en (samen met het gevraagde overzicht) aangetekend verzenden.

Klik hier voor de oproep.
Klik hier om naar de jobpagina van het GO! te gaan.

Kandidaten die reeds een TADD hebben gekregen in een ambt in een school en er minstens één keer zijn aangesteld als TADD’er, hoeven het volgende jaar geen aanvraag meer in te dienen voor dat ambt.
Wanneer men het voorrangsrecht wil uitbreiden naar een ander ambt (of als leraar met een vereist bekwaamheidsbewijs naar vakken, specialiteiten, modules waarvoor men een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft) moet er hiervoor wèl een TADD-aanvraag worden ingediend.

Eens het recht op TADD verworven, blijft dit voor 5 jaar geldig binnen dezelfde inrichtende macht/schoolbestuur.

Zeker de indieningsdatum van de kandidatuur en de manier van versturen (per aangetekende brief of via het internet) dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zo niet bestaat de kans dat de kandidaatstelling ongeldig wordt verklaard.

Nieuwe regelgeving vanaf 1 september 2019

Een tijdelijk personeelslid dat aangesteld is voor bepaalde duur, heeft vanaf 1 september 2019  voortaan recht op aanvangsbegeleiding. Met ingang van die datum geldt ook een nieuwe regelgeving inzake de voorwaarden voor het verwerven van het recht op een TADD voor een bepaald ambt.
Zo kan een tijdelijk personeelslid voortaan al aanspraak maken op het recht om aangesteld te worden voor doorlopende duur na  het presteren van 580 dagen dienstanciënniteit in het desbetreffende ambt. Die prestaties moeten gespreid zijn over tenminste twee schooljaren en van de 580 dagen moeten er 400 dagen effectief gepresteerd zijn.
De opbouw van de dienstanciënniteit geldt voor elk ambt afzonderlijk. Om het recht op een TADD te verwerven voor een bepaald ambt moet de dienstanciënniteit verworven zijn in dit specifieke ambt.

Bijkomende voorwaarde is, dat het personeelslid geen beoordeling mét werkpunten heeft gekregen van zijn of haar eerste evaluator, want dat leidt tot een uitstel van het verwerven van het recht op een TADD.

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op alle tijdelijke onderwijspersoneelsleden die:

- vanaf 1 september 2019 voor het eerst in dienst kwamen;
- vanaf 1 september 2019 opnieuw in dienst kwamen en op 30 juni 2019 minder dan 580 dagen dienstanciënniteit hadden verworven.

Deze tijdelijke personeelsleden kunnen pas voor het eerst op 1 september 2020 het recht op een aanstelling voor doorlopende duur verwerven en dit dus op basis van de nieuwe regelgeving. Voor de tijdelijken die “voor het eerst in dienst kwamen op 1 september 2019” zal een aanstelling TADD pas kunnen vanaf 1 september 2021. 

Voorwaarden nieuwe regelgeving

Op basis van de nieuwe regelgeving kan men zich kandidaat stellen voor een TADD wanneer men voldoet aan de volgende voorwaarden:

- op 30 juni 580 dagen (waarvan 400 dagen effectief gepresteerd) dienstanciënniteit kunnen bewijzen en dit gespreid over tenminste twee schooljaren;
- geen beoordeling met werkpunten hebben gekregen en dit ten laatste op 30 juni van het schooljaar waarin de vereiste dienstanciënniteit is verworven;
-  tijdelijk aangesteld zijn in het ambt;
- vóór 15 juni van het schooljaar waarin men voldoet aan de voorwaarden zich kandidaat stellen via een aangetekende brief;
- uiterlijk op 1 september van het schooljaar waarin men het recht op een TADD wil laten gelden, een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt hebben.

Men kan aanspraak maken op het recht voor een TADD voor het ambt waarvoor men zich kandidaat heeft gesteld vanaf 1 september volgend op de kandidaatstelling.

Meer info over de overgangsmaatregelen en over de opbouw dienstanciënniteit kan u lezen in onze VSOA-Onderwijs Nieuwsbrief editie juni.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs

 

Delen: