Syndicale premie

De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Vakbondsleden krijgen zo een gedeelte van hun financiële bijdragen terug als beloning voor hun inzet en solidariteit.

De V.Z.W. Arbeid en Verdienste is het enige officiële uitbetalingsorgaan van de vakbondspremie voor de leden van het VSOA Onderwijs en de leden van het VSOA Onderwijs die hun bijdragen aan het VSOA via de ACLVB betalen. De betaling van de vakbondspremie gebeurt op basis van een strikte wetgeving. Deze voorziet dat de betaling slechts kan gebeuren voor zover je in de loop van het jaar (referentiejaar) waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond en je een voldoende bijdrage hebt betaald. De vakbondspremie wordt enkel uitgekeerd aan "actieve" personeelsleden en dus niet aan studenten en gepensioneerden.

Als lid van het VSOA Onderwijs ontvang je jaarlijks een syndicale premie. Daardoor krijg je iets meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde is wel, dat je gedurende een heel jaar (= referentiejaar) aangesloten bent en je voldoende bijdrage hebt betaald. Was je niet het volledige jaar aangesloten, dan wordt er slechts een gedeelte van de premie uitgekeerd a rato van de betaalde bijdrage. Je krijgt de premie uitbetaald het jaar volgend op het referentiejaar.

Praktisch

Vanaf 26 maart 2019 is het formulieraanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2018beschikbaar via de portaalsite  "Mijn Onderwijs". Men kan het daar downloaden en afdrukken via Mijn Onderwijs: Personeel

Klik hier voor het Stappenplan Download Aanvraagformulier.

Enkel wie uitdrukkelijk opteerde voor een papieren versie krijgt het aanvraagformulier nog via de post toegezonden. Dit is evenzeer het geval voor personeelsleden die met pensioen zijn vanaf 1 januari 2018,  voor personeelsleden die tijdens het referentiejaar 2018 uit dienst traden zonder opnieuw in dienst te treden tijdens het schooljaar 2018-2019 en voor de erfgenamen van de personeelsleden die in 2018 overleden zijn.

Druk het formulier af en vul duidelijk leesbaar en in hoofdletters de vakken B en C van de aanvraag in (uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, IBAN rekeningnummer (op uw bankkaart de cijfers volgend op “BE”), dateer en onderteken met de vermelding "gelezen en goedgekeurd" en bezorg het formulier vóór 30 juni 2019 via de post aan:

VSOA Onderwijs - Syndicale premie
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Enkel originele formulieren, volledig ingevuld en ondertekend zijn geldig. Gefaxte, gescande of gemailde documenten zijn NIET geldig! Schoolafgevaardigden kunnen in hun instelling ook alle formulieren verzamelen en deze gezamenlijk opsturen naar bovenstaand adres.

Betaalde je in 2018 je bijdrage aan de ACLVB, dan stuur je het formulier ook op naar hogervermeld adres.

BELANGRIJK! Als u in 2018 aangesloten was bij een andere representatieve vakbond (COC, COV, ACOD-Onderwijs), dan moet u bij uw aanvraag een bewijs van al uw betaalde bijdragen voor 2018 aan die andere vakbond toevoegen. Dit bewijs is bv. een attest van de andere vakorganisatie of een kopie van uw overschrijvingen. 

30 juni 2019 is de uiterste datum voor het indienen van het formulier. Hoe vroeger je het formulier indient, hoe sneller je de syndicale premie zal ontvangen op je bankrekening.

De maximale premie bedraagt 90 € voor de leden van het VSOA of het ACLVB werkzaam in de openbare sector en die minimum 157,61 € bijdragen betaalden in het referentiejaar 2018.  Wie minder bijdroeg ontvangt een verminderde premie volgens onderstaande tabel:

Hoe sneller u de volledig ingevulde aanvraag bezorgt aan uw VSOA- of ACLVB- secretariaat waar u uw bijdragen betaalt, hoe vlugger de premie op uw rekening staat.  De V.Z.W. Arbeid en Verdienste stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat uiterlijk op 31 december 2019 de laatste premie betaald is.

Let op: u mag slechts één aanvraag van een vakbondspremie voor het referentiejaar 2018 indienen! Zelfs als u van uw werkgever(s) in 2019 meerdere exemplaren van de aanvraag zou hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat u in 2018 werkte bij twee werkgevers in de openbare sector. Een “controlecommissie van de vakbondspremies” voert actief controles hierop uit. Alle representatieve vakbonden en alle overheden rapporteren jaarlijks aan deze commissie.

Aanvraagformulier voor syndicale premie niet ontvangen...

Er is een belangrijke wijziging in verband met de vakbondspremies; meer bepaald over de procedure “duplicaten”.  Die nieuwe procedure staat omschreven in de omzendbrief van de kanselarij van de eerste minister (Belgisch Staatsblad 21-12-2011 – Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister 12 december 2011) en luidt als volgt:

 

 

 

Concreet betekent dit, dat de personeelsdienst van het Departement Onderwijs, net als de andere departementen,  niet langer een duplicaatformulier mag opmaken. Het uitreiken en de beslissing tot eventuele uitbetaling wordt uitsluitend aan de Controlecommissie van de vakbondspremies toegewezen en ligt dus in alle gevallen uitsluitend bij die commissie. De controlecommissie zal een positief of negatief advies geven en de modaliteiten voor de betaling van de vakbondspremie bepalen.

De handgeschreven ingevulde verklaring op eer (fotokopieën, faxen en scans zijn NIET toegelaten) met daarin de aangekruiste reden waarom de betrokkene het formulier niet conform de wettelijke bepalingen heeft ingediend, moet vervolgens opgestuurd worden naar:

VSOA Onderwijs - Syndicale premie
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Aan deze verklaring zal het VSOA Onderwijs het bewijs toevoegen van de betaalde bijdragen voor het desbetreffende referentiejaar en het dossier overmaken aan het Algemeen Secretariaat-generaal van het VSOA. Daar zullen alle aanvragen van de verschillende beroepsgroepen worden gebundeld en worden overgemaakt aan de secretarie van de Commissie van de vakbondspremies van de Kanselarij van de eerste minister. Voor verdere informatie kan u terecht bij de secretaris van uw afdeling.

Klik hier  om een model van een verklaring op eer te downloaden. Deze ingevulde "verklaring op eer voor het referentiejaar 2018” moet uiterlijk op 30 juni 2019 ingediend worden bij het secretariaat waar u uw vakbondsbijdragen betaalt. 

 

Delen: