Spitsvondig voorstel vakbonden vrijwaart koopkracht onderwijspersoneel

Met het oog op het realiseren van een begroting in evenwicht voor 2013 nam de Vlaamse regering de beslissing dat de ambtenaren van de Vlaamse overheid 1 procent op hun loon  moeten inleveren. In concrete cijfers zou dit een besparing opleveren van 100 miljoen euro. 82 miljoen daarvan moest in de sector onderwijs; meer bepaald bij het onderwijspersoneel worden gezocht…

Er werd aan de betrokken vakorganisaties van het Vlaams overheids- en onderwijspersoneel een menu van generieke maatregelen voorgelegd om de opgelegde besparingen te realiseren. De vakbonden konden echter zelf ook voorstellen indienen wat ze op vrijdag 16 november dan ook hebben gedaan.

Voor wat het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs betreft, mocht het voorstel niet indruisen tegen de volgende uitgangspunten:
• de koopkracht van het personeel moet worden gevrijwaard,
• de maatregel mag geen recurrent karakter hebben; wat wil zeggen dat de besparing in de tijd moet worden beperkt en dit gezien de reden (terugval economische groei) die de Vlaamse regering gaf voor de besparing.

Het voorstel in concreto

In de praktijk komt het voorstel erop neer, dat de Vlaamse regering haar besparing kan verwezenlijken door het vakantiegeld tijdelijk te verminderen tot een bepaald percentage van de wedde (van 92 procent naar 76 procent). Tegelijkertijd wordt het variabel deel van de eindejaarstoelage opgetrokken tot 3,83 procent van de jaarwedde, waarmee de vermindering van het vakantiegeld wordt gecompenseerd door een op zijn minst gelijke verhoging van de eindejaarstoelage. Die verhoging kan worden gefinancierd met middelen uit de nieuwe onderwijs-cao. Bovendien moet ook het percentage vakantiegeld in de begroting van 2015 opnieuw worden hersteld door de vermindering op te heffen. Daarmee zal de uitbetaling van het vakantiegeld in 2016 weer op 92 procent worden gebracht.

De onderwijsvakbonden hebben met dit op zijn minst spitsvondig voorstel een alternatief op tafel gelegd, zodat de koopkracht van het onderwijzend personeel wordt gevrijwaard. Zij zullen in hun portemonnee dus niets voelen van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering. Afgaande op de positieve reacties van zowel Vlaams minister-president Peeters als minister Bourgeois gaan wij er dan ook van uit dat het voorstel ernstig in overweging zal worden genomen. Van de kant van het VSOA-Onderwijs sluiten wij ons dan ook graag aan bij het voornemen van Kris Peeters om eind volgende week definitief te kunnen landen.

Dirk De Vos                                             Marnix Heyndrickx
Voorzitter                                                Secretaris-Coördinator

 Klik hier om de persmedeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront te downloaden.
 Klik hier om het concreet besparingvoorstel van het gemeenschappelijk vakbondsfront te downloaden.

 

Delen: