Reactie na het beëindigen van het overleg over het ondersteuningsmodel

Persmededeling Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs

Minister Crevits, de vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden en van de onderwijsverstrekkers hebben de voorbije weken intens overleg gepleegd over de personeelsgevolgen bij de uitrol van het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet. Dit ondersteuningsmodel moet de huidige GON/ION-werking, de waarborgprojecten en competentiebegeleiding vervangen. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs wil haar appreciatie uitdrukken dat minister Crevits de zorgen van het personeel van het buitengewoon onderwijs ernstig heeft genomen.

Tewerkstelling
De minister garandeert dat er geen verlies van tewerkstelling komt in het huidige GON-kader. De verschuivingen ten gevolge van een verdere daling van de leerlingenpopulatie in het buitengewoon onderwijs, worden zo maximaal mogelijk opgevangen. Toch blijven er zorgen over de concrete gevolgen van de verschuiving van de middelen.
Er werden wel afspraken gemaakt over de wijze waarop de middelen worden toegekend, zodat de personeelsverschuivingen kunnen gemonitord en opgevolgd worden in paritaire commissies.

Overgangsperiode drie jaar
De minister voorziet in een overgangsperiode van drie jaar voor de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel. Dat is een belangrijk gegeven voor de onderwijsvakbonden. Zo kan de rust enigszins terugkeren in de scholen voor buitengewoon onderwijs. Personeelsleden die op 1 september 2017 in een ondersteuningsnetwerk aan de slag willen, zullen niet alleen hetzelfde statuut maar ook dezelfde werkvoorwaarden krijgen. Die eenvormigheid en transparantie zal de werking van de ondersteuningsnetwerken ten goede komen.

De tijd dringt
De algemene principes van het ondersteuningsmodel en ook de overgangsmaatregelen zijn nu voorgesteld. Het echte werk moet echter nog beginnen. En de tijd dringt! Want leerlingen, ouders, personeelsleden en scholen moeten zo vlug mogelijk duidelijkheid krijgen over hun concrete situatie op 1 september 2017.

Vragen blijven
De garanties die de minister geeft, maken dat de grote onrust bij het personeel van het buitengewoon onderwijs enigszins weggenomen wordt. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord! Zal ook in de toekomst élke leerling kunnen blijven rekenen op leraars en ondersteuners die hen op een kwalitatieve wijze begeleiden in hun schoolloopbaan? Zullen er voldoende ondersteuners zijn? Zal de ondersteuning op de klasvloer terechtkomen of blijft de omkadering te veel hangen in tussenstructuren? Zal de druk afnemen op de leraar in het gewoon onderwijs die geconfronteerd wordt met steeds meer leerlingen met steeds grotere zorgvragen? Het buitengewoon onderwijs was nodig, is nodig en zal altijd nodig blijven.

Marianne Coopman

Algemeen secretaris COV

 

Raf De Weerdt

Algemeen secretaris

ACOD Onderwijs

 

Marnix Heyndrickx

Voorzitter

VSOA Onderwijs

 

Koen Van Kerkhoven

Secretaris Generaal COC

 

Delen: