Pensioenhervorming: gevolgen voor de Vlaamse leerkrachten

Nadat de pensioenhervormingen al door de Kamer werden goedgekeurd, ging inmiddels ook de Senaat van start met het bespreken van het wetsontwerp diverse bepalingen waartoe ook de pensioenvorming onder te catalogeren valt. Bij monde van verscheidene senatoren klinkt echter de kritiek, dat de regering geen respect zou tonen voor de Senaat, omdat de beslissingen al zijn genomen zonder de besprekingen daar af te wachten. Ondertussen gaf men vanuit regeringskringen wel al toe, dat er onvoldoende werd gecommuniceerd rond het invoeren van de pensioenhervormingen. Ook uit de mond van premier Di Rupo viel te noteren, dat de regering de ongerustheid van de burgers begrijpt. Desalniettemin blijven de burgers – en dan kijken we vooral naar het onderwijspersoneel – in het ongewisse achter… Een vrolijke kerst wordt het dus allerminst…

Pensioenhervorming zal repercussies hebben op sector onderwijs

Ontkennen dat de pensioenhervormingen ook repercussies zullen hebben voor de sector onderwijs zou irrealistisch zijn. De onderwijsvakbonden hebben van minister Smet echter wel al de toezegging gekregen, dat hij in tegenstelling tot minister Van Quickenborne, wel bereid is om aan tafel te gaan zitten en dat is ons inziens op zijn minst al een positief signaal, dat wij als vakorganisatie uitermate weten te appreciëren. Op de agenda staat het zoeken naar een oplossing voor de pensioenregeling van de Vlaamse leerkrachten.

Leerkrachten in Vlaanderen kunnen vandaag op 60 jaar met pensioen. Zij beschikken echter over de mogelijkheid om te kiezen voor het stelsel Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen; beter bekend in de onderwijswereld als TBS 58+. Daardoor kunnen leerkrachten op 58 jaar stoppen – kleuterleidsters op 56 jaar – en ontvangen zij tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar een wachtgeld. Het invoeren van de pensioenhervorming door de federale regering impliceert o.a. een verhoging van de pensioenleeftijd naar 62 jaar en dit heeft tot gevolg dat leerkrachten die voor het stelsel TBS 58+ hebben gekozen nu op zijn minst twee jaar langer een wachtgeld zouden ontvangen. Dit alles zou de Vlaamse regering meer dan 400 miljoen euro extra gaan kosten; geld dat er trouwens niet is…

Overleg gepland in januari

Naar aanleiding van deze problematiek zullen de onderwijsvakbonden: ACOD, COC, COV en het VSOA Onderwijs in gemeenschappelijk vakbondsfront met de minister de dialoog aangaan. Dit overleg is gepland voor midden januari. Het VSOA Onderwijs is er zich terdege van bewust , dat de kostprijs verbonden aan de huidige regeling niet gering is en zal zich constructief opstellen tijdens die gesprekken. Wij gaan er dan ook enigszins van uit, dat er ruimte zal zijn voor overgangsmaatregelen. Wij zijn echter van mening, dat het nu nog te vroeg is om te zeggen of het bestaande stelsel al dan niet zal gehandhaafd (kunnen) blijven onder zijn huidige vorm. Wij houden jullie via onze website op de hoogte.

Dirk De Vos
Gemandateerd secretaris

Marnix Heyndrickx
Secretaris

Delen: