Onderwijsvakbonden zorgen zelf voor een waardig alternatief

Werkbaar werk

Volgens de Vlaamse regering is de introductie van het “Vlaams zorgkrediet” een waardig “alternatief” voor het afschaffen van de gewone vorm van loopbaanonderbreking. Het VSOA Onderwijs is het daarmee niet eens.

Volgens het VSOA Onderwijs is de beperking tot 18 maanden (voltijds of hun deeltijdse equivalenten) veel  te kort en bovendien is het systeem ook veel té eng opgevat. Zo is “zorg voor zichzelf” geen geldig motief om aanspraak te kunnen maken op het recht op zorgkrediet. Dit was ons inziens noodzakelijk, vooral  als de werkgever het nalaat het werk werkbaarder te maken in functie van het langer werken. Het VSOA Onderwijs gaf dan ook een protocol van niet-akkoord voor dit ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering.

Onderwijsvakbonden zorgen voor een waardig alternatief én werkbaar werk

De Vlaamse regering gaf aan de verscheidene sectoren (de onderwijssector is er één van) groen licht  om voor hun personeel een soort “onbetaald verlof” te introduceren. 

In navolging daarvan deed het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs een voorstel. De onderhandelingen met Vlaams minister van Onderwijs Crevits en de andere sociale partners werden inmiddels afgerond.  Zo heeft het onderwijspersoneel het recht op het nemen van een onbezoldigd verlofstelsel en is er de garantie op een deugdelijke eindeloopbaanregeling.

Het huidig stelsel van verloven en afwezigheden wordt sterk vereenvoudigd. Het nemen van onbezoldigd verlof kan voltijds en deeltijds (voor de helft of voor 1/5) en vanaf de leeftijd van 55 jaar kan men het recht laten gelden om zijn of haar arbeidsprestaties deeltijds te onderbreken en dit tot aan het pensioen. Hiermee is het onderwijspersoneel alvast verzekerd van een werkbare eindeloopbaan. Belangrijk gegeven hierbij is, dat dit ook in aanmerking wordt genomen voor zowel berekening als opbouw van het pensioen.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

 

Delen: