Onderwijs in actie voor pensioen!

Nationale betoging 16 mei 2018

Op 16 mei 2018 organiseren de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een intersectorale pensioenactie in Brussel. Het VSOA-Onderwijs zal net als de andere Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden deelnemen aan deze betoging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderwijspersoneel heeft àl rake klappen moeten incasseren inzake pensioenen in het verleden:

► de reductie of afschaffing van de uitstapregelingen,

► verhoging pensioenleeftijd,

► verlaging pensioenbedrag.

En nog is het blijkbaar niet genoeg!

► Dossier zware beroepen,

► dreiging van nieuwe ingrepen in de referentiewedde,

► verdere harmonisering met het pensioenstelsel van de privésector,

► het pensioen op punten...

kunnen nog meer klappen betekenen!

Voor onderwijs is het alvast genoeg geweest. Stop het pensioengeknoei!

De 9 Franstalige- en Nederlandstalige onderwijsvakbonden voeren als één blok actie tijdens de pensioenbetoging op 16 mei 2018 in Brussel. Verzameling om 10.00 u in Koning Albert II-laan 15, 1000 Brussel, vlakbij het Noordstation aan het Ministerie van Onderwijs Vlaamse Gemeenschap, ter hoogte van de Georges Mattheusstraat.

Jij komt toch ook!


Praktische info en regelingen

Te vervullen formaliteiten bij staking

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs zal voor 16 mei 2018 een stakingsaanzegging indienen. Doel van deze stakingsaanzegging is om aan de onderwijspersoneelsleden de mogelijkheid te bieden om aan de nationale betoging deel te nemen. In concreto gaat het dus louter over een betoging en niet over een algemene staking! Men heeft de mogelijkheid om te staken hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

Heeft u op 16 mei 2018 géén opdracht en u wil mee manifesteren dan moet u géén beroep doen op uw stakingsrecht. Heeft u daarentegen wél een opdracht en u wil participeren aan de betoging, dan wordt u geacht om te staken die dag, want anders bent u ongewettigd afwezig. U wordt geacht om uw directie op de hoogte te brengen dat u staakt en dit uiterlijk op 15 mei 2018. U deelt eveneens mee of u staakt voor een halve of voor een volledige dag afhankelijk van de omvang van je opdracht die dag.

Het schoolbestuur/de inrichtende macht moet zorgen voor het nodige toezicht wanneer er niet voldoende personeel aanwezig is op de dag van de manifestatie. Met het oog daarop kan zij voorafgaand het personeel bevragen. Wanneer uit de bevraging zou blijken, dat er die dag niet voldoende personeel aanwezig is en het toezicht bijgevolg niet kan verzekerd worden, dan moet zij de ouders hiervan inlichten. De beslissing om de school/het centrum tijdens de staking eventueel te sluiten, behoort tot de bevoegdheid van het schoolbestuur/de inrichtende macht. 

Klik hier voor verdere informatie omtrent de te vervullen formaliteiten bij staking.

Praktische regelingen

1. Afspraak en parcours

Afspraak om 10 uur in Brussel (vlakbij Noordstation) in blauwe outfit. Het verzamelpunt voor het onderwijspersoneel bevindt zich in de Koning Albert II-laan ter hoogte van de Georges Mattheusstraat (Ministerie van Onderwijs Vlaamse Gemeenschap). Daar zal een stand opgesteld staan waar gadgets te verkrijgen zijn.

2. Openbaar vervoer

De deelnemers kunnen met de trein naar Brussel komen. Al naargelang de vraag is het mogelijk dat speciale treinen worden ingelegd. Het dichtstbijzijnde metro/tramstation vanaf het vertrekpunt van de betoging is Rogier. De NMBS voorziet een speciale code voor de verplaatsingen per trein: MFB; de treinbiljetten worden verkocht tegen vaste prijzen; deze treinbiljetten zijn te koop vanaf dinsdag 8 mei 2018. Dankzij deze voorverkoop kan de NMBS beter inschatten wat de omvang van de betoging zal zijn, en, desgevallend, extra treinen inlassen.

 

3. Stakersvergoeding – vervoersonkosten

Aangezien het op 16 mei 2018 gaat om een betoging en niet over een algemene staking zullen énkel VSOA Onderwijs-leden en ACLVB-leden ingeschreven op de lijst Onderwijs (F30) die staken én deelnemen aan de manifestatie aanspraak kunnen maken op een stakersvergoeding en een terugbetaling van de vervoersonkosten.

Daarenboven moet men tenminste zes maanden lid zijn om het recht te laten gelden op een stakersvergoeding.

Om de stakersvergoeding uitbetaald te krijgen, dienen de VSOA Onderwijs-leden en de ACLVB-leden ingeschreven op de lijst Onderwijs (F30) én die participeerden aan de manifestatie een kopie van hun weddenuittreksel waarop vermeld staat, dat zij niet in hun instelling aanwezig waren op de dag van de manifestatie, samen met het vervoerbewijs achteraf op te sturen naar:

VSOA Onderwijs
Nationale Betoging 16 mei 2018
Boudewijnlaan 20/21
1000 BRUSSEL

De stakersvergoeding zal dan worden gestort op het rekeningnummer vermeld op het weddenuittreksel. Het meesturen van het vervoerbewijs is een absolute voorwaarde om de stakersvergoeding uitbetaald te krijgen. Enkel de vervoersonkosten gemaakt met de trein (treinbiljet 2de klasse) zullen worden terugbetaald.  

4. Affiche

De affiche van het gemeenschappelijk vakbondsfront Onderwijs waarin wordt opgeroepen tot deelname aan deze betoging kan u hieronder downloaden.

5. Secretariaat VSOA-Onderwijs

Het secretariaat van het VSOA-Onderwijs zal die dag gesloten zijn. Al het personeel zal deelnemen aan de betoging.

6. Voetzoekers

Voetzoekers zijn en blijven ten stelligste verboden!


Volg de actie hier en ook via de Facebookpagina van het VSOA-Onderwijs.

Via onze website houden wij al onze leden op de hoogte van de laatste stand van zaken betreffende de manifestatie van 16 mei 2018.

Klik hier om de affiche van het vakbondsfront Onderwijs te downloaden.
Klik hier om de affiche van het VSOA te downloaden.

Delen: