Nieuwe pensioenregeling komt er pas na overleg met vakbonden

Het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011 publiceert de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. In die wet werden een reeks maatregelen opgenomen in verband met de pensioenen in de overheidssector en die geven verdere duiding bij de pensioenhervorming. Het gaat daarbij om schikkingen inzake de verhoging van de minimumleeftijd en de loopbaanvoorwaarden voor die categorieën die genieten van de tantièmes: 1/48, 1/50 en 1/55; meer bepaald pensioennoemers die van toepassing zijn op het overgrote deel van het onderwijzend personeel.

De pensioenregeling van het onderwijzend personeel en de uitstapregeling terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBS 58+) worden momenteel door de Vlaamse overheid getoetst aan de wet van 28 december 2011. Naast artikel 85, waarin wordt bepaald dat net als de pensioenleeftijd ook het aantal dienstjaren wordt opgetrokken, is ook artikel 89 niet onbelangrijk. In dat artikel staat te lezen, dat de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, vóór 1 maart 2012 de afwijkingen en nadere regels van de verlenging van de loopbaan van 60 naar 62 jaar vaststelt. Het slaat hierbij op stelsels waarvan de pensioennoemer voordeliger is dan 1/60. Zoals daarnet al aangehaald valt het overgrote deel van het onderwijspersoneel onder het stelsel met als noemer 1/55… Artikel 89 van de wet van 28 december 2011 heeft dan ook tot gevolg, dat wij op dit moment geen verdere concrete en correcte informatie kunnen geven. Dit zal pas kunnen wanneer het sociaal overleg zal zijn afgerond. 

Bovendien lijkt het ons ook meer dan onwaarschijnlijk, dat de bestaande uitstapregeling (TBS 58+) onder zijn huidige vorm zal blijven bestaan. Dit zou betekenen dat ze nu 4 jaar in plaats van 2 jaar zou duren wat de Vlaamse overheid dan weer een extra kost van meer dan 200 miljoen euro zou opleveren. Artikel 88 uit dezelfde wet laat verstaan, dat voor al wie vóór 28 november 2011 een aanvraag heeft ingediend of zich op die datum al in een statuut bevond van een verlof of afwezigheid waarbij een pensionering op 60 jaar was afgesproken er niets verandert. Zoals het VSOA Onderwijs al eerder heeft gesteld, gaan wij ervan uit, dat er ook een redelijke en aanvaardbare overgangsregeling zal komen voor de groep geboren na 1954… Het zou van weinig redelijkheid getuigen om die pechgeneratie de kelk een tweede keer te laten ledigen… 

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar

Klik hier om de brochure van de Pensioendienst voor de Overheidssector te downloaden.

Delen: