Nieuw reglement voor het ATP personeel Universiteit Gent

UGent

Het nieuw ATP-reglement en de nieuwe manier van werken voor contractuelen met arbeidscontracten voor het ATP zijn het resultaat van lange onderhandelingen tussen het bestuur en de vakorganisaties. Het VSOA Onderwijs wil de vertegenwoordigers van het bestuur die bijgedragen hebben tot deze oplossing bedanken.

Wat verandert er? De wijzigingen op een rij…

1) Voortaan kunnen alle ATP-leden kandideren voor interne ATP-vacatures

Voor alle ATP-personeelsleden, ongeacht of ze statutair zijn, een contract van onbepaalde duur, van bepaalde duur of een vervangingscontract hebben, geldt vanaf nu dat ze intern kunnen kandideren voor alle vacatures die de Universiteit Gent zal verspreiden

2) De testen voor potentieelinschatting /geschiktheidsonderzoek verdwijnen als voorwaarde voor bevordering

Belangrijk hierbij is dat alle ATP-personeelsleden bij deze interne vacatures zowel kunnen kandideren  voor functies in de functieklasse waarin ze nu zitten (mutatie), als voor vacatures in een hogere functieklasse (bevordering). De voorwaarde om een attest potentieelinschatting bij een bevordering te behalen, wordt afgeschaft. In de toekomst wil DPO werken aan een nieuw systeem van leertraject. Zolang dat er niet is, kunnen alle ATP-personeelsleden bij de interne ronde deelnemen voor bevordering.

3) Eenzelfde selectieprocedure voor alle ATP-vacatures

Alle ATP-vacatures, zowel die voor statutaire als voor contractuele posities, zullen op dezelfde manier behandeld worden. Er komt een objectieve selectieprocedure die volledig door UGent zal georganiseerd worden. Testen via het externe bureau verdwijnen.

4) Voor aanwervingen van contractuele ATP-leden wordt een contract van onbepaalde duur de norm

Voor aanwervingen van contractuele ATP-leden wordt een contract van onbepaalde duur de norm. Vervangingscontracten zijn nog mogelijk als je effectief de taken van de afwezige collega overneemt. Bij andere vervangingen (“sprokkels”) wordt gewerkt met een contract van onbepaalde duur. Contracten van bepaalde duur zijn uitzonderlijk en enkel mogelijk bij heel specifieke functies; met een maximumtermijn van 2 jaar.

5) Omzetting naar onbepaalde duur voor wie nu reeds een tijdelijk contract heeft

Voor eind 2016 zullen alle ATP-personeelsleden met een tijdelijk contract die al minstens twee jaar aan de UGent werken een contract van onbepaalde duur aangeboden krijgen. Voor wie minder dan twee jaar actief is aan de UGent zal dit in veel gevallen ook zo zijn, maar zijn er een aantal uitzonderingen.

Heel wat tijdelijke ATP-personeelsleden zijn bij aanwerving niet in de juiste graad ingeschaald of hebben in de loop van de jaren niet altijd kunnen meegenieten van de loopbaan met automatische stijgingen in loonschaal. Al deze contracten worden herbekeken.

Indien personeelsleden in een lagere functieklasse werken dan deze waarop ze op basis van de inhoud van hun functie recht hebben, krijgen ze deze hogere functieklasse. DPO zal hierbij een voorstel doen. Het personeelslid heeft het recht om gehoord te worden door de beoordelingscommissie en kan eventueel in beroep gaan indien hij/zij meent dat de inschaling te laag is. Daarnaast wordt bij deze omzetting bekeken of het ATP-loopbaanmodel ook effectief werd gevolgd. Indien je hierdoor in een lagere loonschaal zit, dan wordt deze voor de toekomst verhoogd.

6) Aansluiting bij het nieuw aanvullend pensioenplan

Eerder, tijdens de Raad van Bestuur in april, werd reeds beslist dat alle contractuele ATP-personeelsleden een aanvullend pensioen zullen krijgen. Dit zal gebeuren voor 1 januari 2017 en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

7) Er wordt duidelijk vastgelegd wanneer ontslag van een contractueel personeelslid al dan niet mogelijk is

Er komt een nieuwe manier van werken bij beëindiging van tewerkstelling van contractuele ATP-personeelsleden. Het basisidee is dat willekeur wordt uitgesloten. De mogelijkheden tot ontslag worden beperkt. Zo zijn er de mogelijkheden die bestaan bij statutaire ATP-personeelsleden: na een tuchtprocedure of bij meerdere negatieve evaluaties. Daarnaast kunnen er voor contractuele ATP-personeelsleden ook financiële of organisatorische redenen zijn voor ontslag. In deze gevallen moet echter een specifieke procedure gevolgd worden (“implacement”), waarbij eerst zes maanden zal gezocht worden naar een alternatieve functie binnen de UGent, alvorens tot ontslag kan worden overgegaan.

Wat zijn de volgende stappen?

Als VSOA Onderwijs zijn we ervan overtuigd dat deze wijzigingen een groot deel onrechtvaardigheden uit het verleden zullen wegwerken. Een aantal zaken zijn echter nog niet opgelost en zullen nog verder onderhandeld moeten worden.

Voor het ATP

Voor het ATP zal er nog een oplossing moeten gevonden worden voor de niet-toegekende rechten voor het aanvullend pensioen uit het verleden. Zeker voor personeelsleden die lange tijd aan de UGent werkten en niet meer in staat zullen zijn om de komende jaren in het nieuwe pensioenplan nog een degelijk pensioen op te bouwen, zal een oplossing moeten gevonden worden.

Voor het WP

Er zal in het najaar ook de discussie gevoerd moeten worden over het personeelsbeleid van het wetenschappelijk personeel.

Filip Lobbestael
Ondervoorzitter Hoger Onderwijs & Vrijgestelde UGent

Delen: