Nationale betoging 29 september 2016

Asociale maatregelen Michel I verrechtvaardigen deelneming aan de nationale betoging op 29 september

Op 13.07.2016 besliste het nationaal comité van de ACLVB, waaraan het VSOA deelnam, om deel te nemen aan de interprofessionele betoging van 29.09.2016. Deze beslissing was unaniem. Er waren voldoende negatieve elementen die de deelname van de liberale vakbond verrechtvaardigen.

Het VSOA onderschrijft volop deze actie. Wij zijn onder meer gekant tegen de afbouw van de openbare diensten en de uitholling van ons pensioenstelstel. Deze uitholling viseert al het personeel en in het bijzonder de vrouwen. Bovendien vragen we meer middelen voor het openbaar ambt (politie, defensie, ministeries…).

We zijn allen betrokken partij. Bijgevolg rekenen we op een massale deelname van het VSOA Onderwijs.

 

Klik hier om de affiche te downloaden.
Klik hier om het pamflet te downloaden.

 

Nationale betoging van donderdag 29 september 2016 – Afspraak om 10u30 in Brussel

Het is dan wel de tweede verjaardag van het regeringsbeleid, maar veel valt er niet te vieren! Inderdaad, al twee jaar lang is er hoegenaamd geen sprake van een sociaal beleid, integendeel: de rijken blijven gespaard, de werknemers uit de privé- en de openbare sector en de sociaal verzekerden hebben het zwaar te verduren.

Wij gaan dus betogen om de huidige regering duidelijk te maken dat het hoog tijd is voor verandering. Het VSOA neemt deel aan de actie van 29 september 2016 met de nadruk op de verdediging van kwaliteitsvolle openbare diensten.

Te vervullen formaliteiten bij staking

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs heeft voor 29 september 2016 een stakingsaanzegging ingediend. Doel van deze stakingsaanzegging is om aan de onderwijspersoneelsleden de mogelijkheid te bieden om aan de nationale betoging deel te nemen. In concreto gaat het dus louter over een betoging en niet over een algemene staking! Men heeft de mogelijkheid om te staken hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

Heeft u op 29 september 2016 géén opdracht en u wil mee manifesteren dan moet u géén beroep doen op uw stakingsrecht. Heeft u daarentegen wél een opdracht en u wil participeren aan de betoging, dan wordt u geacht om te staken die dag, want anders bent u ongewettigd afwezig. U wordt geacht om uw directie op de hoogte te brengen dat u staakt en dit uiterlijk op 28 september 2016. U deelt eveneens mee of u staakt voor een halve of voor een volledige dag afhankelijk van de omvang van je opdracht die dag.

Het schoolbestuur/de inrichtende macht moet zorgen voor het nodige toezicht wanneer er niet voldoende personeel aanwezig is op de dag van de manifestatie. Met het oog daarop kan zij voorafgaand het personeel bevragen. Wanneer uit de bevraging zou blijken, dat er die dag niet voldoende personeel aanwezig is en het toezicht bijgevolg niet kan verzekerd worden, dan moet zij de ouders hiervan inlichten. De beslissing om de school/het centrum tijdens de staking eventueel te sluiten, behoort tot de bevoegdheid van het schoolbestuur/de inrichtende macht. 

Klik hier voor verdere informatie omtrent de te vervullen formaliteiten bij staking.

Praktische regelingen

1. Afspraak en parcours

Het verzamelpunt voor de deelnemers van de ACLVB en het VSOA rond 10 u 30 bevindt zich in de nabijheid van het Rogierplein, nl. aan het begin van de Kruidtuinlaan (vlakbij de ingang Thon Hotel).  Daar zal een ACLVB en VSOA stand opgesteld staan waar de gadgets te verkrijgen zijn.

Opgelet!

In tegenstelling tot de andere betogingen zullen de speeches vooraf  plaatsvinden, rond 11uur.  Het podium is opgesteld in de Kruidtuinlaan voor de Financietoren.

Op het einde van de betoging, bij de aankomstplaats, is er enkel een groot muzikaal scherm  voorzien om de deelnemers te bedanken en hen naar het station te begeleiden. Bedoeling is alles vlot te laten verlopen en het risico op incidenten zoveel mogelijk te beperken.

Het parcours is terug te vinden in bijgaand plan en komt overeen met dat van vorige betogingen. Na te hebben verzameld in de Kruidtuinlaan vertrekt de stoet omstreeks 11u30, richting Pachecolaan, Centraal Station, Keizerlaan, Albertineplein, Cellebroersstraat, Lemonnierlaan om te eindigen aan het Zuidstation.

Het einde van de betoging is gepland omstreeks 13u30.

 

2. Openbaar vervoer

De deelnemers kunnen met de trein naar Brussel komen. De "B-evenement"-biljetten zijn intussen verkrijgbaar in de stations  - code : MFB.  De kost H/T bedraagt 12 euro (voor afstanden van korter of gelijk aan 60 km) of 14 euro (voor afstanden van meer dan 60 km). Al naargelang de vraag is het mogelijk dat speciale treinen worden ingelegd. Het dichtstbijzijnde metro/tramstation vanaf het vertrekpunt van de betoging is Rogier.

3. Stakersvergoeding – onkosten

Aangezien het op 29 september 2016 gaat om een betoging en niet over een algemene staking zullen énkel VSOA Onderwijs-leden en ACLVB-leden ingeschreven op de lijst Onderwijs (F30) die staken én deelnemen aan de manifestatie aanspraak kunnen maken op een stakersvergoeding.

Daarenboven moet men tenminste zes maanden lid zijn om het recht te laten gelden op een stakersvergoeding.

Om de stakersvergoeding uitbetaald te krijgen, dienen de VSOA Onderwijs-leden en de ACLVB-leden ingeschreven op de lijst Onderwijs (F30) én die participeerden aan de manifestatie een kopie van hun weddenuittreksel waarop vermeld staat, dat zij niet in hun instelling aanwezig waren op de dag van de manifestatie, samen met het vervoerbewijs achteraf op te sturen naar:

VSOA Onderwijs
Nationale Betoging 29 september 2016
Boudewijnlaan 20/21
1000 BRUSSEL

De stakersvergoeding zal dan worden gestort op het rekeningnummer vermeld op het weddenuittreksel. Het meesturen van het vervoerbewijs is een absolute voorwaarde om de stakersvergoeding uitbetaald te krijgen.

Enkel de vervoersonkosten gemaakt met de trein zullen worden terugbetaald.  De "B-evenement"-biljetten zijn al verkrijgbaar onder code : MFB.  De kost H/T bedraagt 12 euro (voor afstanden van korter of gelijk aan 60 km) of 14 euro (voor afstanden van meer dan 60 km).

4. Pamfletten

De affiche en het pamflet van het gemeenschappelijk front waarin wordt opgeroepen tot deelname aan deze betoging kan u hierboven downloaden.

5. Secretariaat VSOA Onderwijs

Het secretariaat van het VSOA Onderwijs zal die dag gesloten zijn. Al het personeel zal deelnemen aan de betoging.

6. Voetzoekers

Voetzoekers zijn en blijven ten stelligste verboden!

 

Asociale maatregelen Michel I verrechtvaardigen deelneming aan de nationale betoging op 29 september

Het Nationaal comité besprak op 13 juli de lijst aan asociale regeringsmaatregelen (uitkeringen, pensioenen, SWT, tijdskrediet,...) die de regering Michel sinds haar aantreden nam. Ook werden diverse reparaties geduid die we als vakbond bekomen hebben en de diverse corrigerende tussenkomsten binnen het sociaal overleg. Een recent voorbeeld hiervan is de voorgestelde tussenoplossing binnen de Groep van Tien rond de plannen van minister Peeters. Vakbonden hebben voorgesteld om de annualisering van de arbeidstijd te kunnen onderhandelen in sectoren, daar waar er nog geen sectorale regeling bestaat.

Ook de confrontatie van de minister met zijn pensioenmaatregelen, die frontaal zouden ingaan tegen de armoedebestrijding, laat de minister momenteel een voorzichtigere houding aannemen.

“De ACLVB en VSOA
zullen ook deelnemen
aan de manifestatie
van 29 september.”

Er liggen immers voldoende negatieve elementen op tafel om een betogingsdeelname te verrechtvaardigen en dit ook naar aanleiding van de tweede verjaardag van de regering Michel. Laat ons ook niet de diverse regionale, asociale maatregelen (kinderbijslag, water en energie,...) vergeten waarmee ook de deelregeringen in de zakken zitten van werknemers en sociaal verzekerden.

Het reeds geplande nationaal comité van 2 september en een stemming over deelname aan een staking in oktober, zal evenwel niet kunnen doorgaan. Er zal immers hoogstwaarschijnlijk op 2 september onvoldoende informatie zijn over de regeringsmaatregelen in het kader van de begroting 2017.

De ACLVB heeft de regering alvast laten verstaan dat de lasten niet opnieuw op een éénzijdige manier bij de werknemers en sociaal verzekerden kunnen gelegd worden. Hiermee gaf de ACLVB tijdens dit nationaal comité, een niet mis te verstane waarschuwing aan het adres van de federale regering.

Delen: