Minister Smet roept hulp in van Nederlandse leraars

Geachte heer minister

Het stemt ons als vakbond uitermate droevig, dat er in Nederland meer dan 5000 onderwijspersoneelsleden op korte termijn hun werk zullen verliezen door de invoering van besparingsmaatregelen in het onderwijs. Als gevolg van die maatregelen zit Nederland met aan overschot aan leerkrachten, terwijl er in Vlaanderen een nijpend tekort dreigt. Wij lazen in de pers, dat u naar aanleiding daarvan een brief schreef aan uw Nederlandse collega Marja van Bijsterveldt, waarin u naar eigen zeggen een opportuniteit ziet om via een systematische samenwerking Nederlandse leerkrachten ertoe aan te zetten om in Vlaanderen te komen lesgeven. Nog volgens de bewuste brief zou u uw administratie er al toe hebben aangezet om daaromtrent afspraken te maken met het Nederlandse ministerie van Onderwijs.

Dit initiatief wekt bij het VSOA Onderwijs niet enkel verbazing op, maar het doet ons evenzeer de wenkbrauwen fronsen… In eerste instantie is het volgens het VSOA Onderwijs  al geen goed idee an sich, omdat het op zijn minst duidt op enige vorm van paniekvoetbal. Wij menen ons trouwens te herinneren, dat u altijd al heeft gesteld, dat u geen voorstander bent van ad-hocmaatregelen.

Het VSOA Onderwijs wil er eveneens de aandacht op vestigen, dat er - wat de pedagogische aanpak van leerlingen betreft - toch een wezenlijk verschil bestaat tussen Vlaamse en Nederlandse leraren. Verder vragen wij ons ook nog af wanneer een job in het onderwijs voor een Vlaamse leerkracht al niet (meer) aantrekkelijk is, waarom dat dan wel het geval zou zijn voor een Nederlandse?

Het VSOA Onderwijs betreurt ook het feit, dat u ondertussen al opdracht hebt gegeven om bepaalde stappen te ondernemen, zonder dat er daaromtrent voorafgaand overleg is geweest. Wij denken dan vooral aan de modaliteiten en de invulling omtrent een tewerkstelling van Nederlandse leerkrachten in Vlaanderen.

Onze vakorganisatie ging ervan uit, dat de problematiek rond het nijpend lerarentekort in Vlaanderen was gereserveerd voor het loopbaandebat en dat het daar ook zijn definitief beslag zou krijgen in samenspraak met alle sociale partners. Het feit dat u de moed heeft gehad om dergelijk debat op te starten en tevens de intentie heeft om de lerarenopleiding te vernieuwen, hebben wij als vakbond trouwens van meet af aan toegejuicht! Het is ons inziens dé aangewezen én bovendien enige manier om tot deugdelijke langetermijnoplossingen te komen die door heel het onderwijsveld zullen moeten worden gedragen.

Toch kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen, dat u dreigt de pedalen te verliezen… Uw demarche waarbij u diep in de ogen gaat kijken van uw collega van boven de Moerdijk, sterkt ons in dat vermoeden. Bij deze zouden wij u ervoor willen waarschuwen, dat angst een slechte raadgever is en haast en spoed  - nog altijd - zelden goed is. Dat wist Herodotos al, toen hij lang geleden schreef: “Haast is de moeder van de mislukking”.

Beste meneer de minister, maak verder werk van je lovenswaardige intenties… Geef prioriteit aan het inmiddels opgestarte loopbaandebat en de daaraan gekoppelde hervorming van de lerarenopleiding, zodat onze Vlaamse jeugd opnieuw de weg vindt naar dit uitermate boeiend én mooi beroep. Neem geen overhaaste en ondoordachte beslissingen, die je achteraf nog moeilijk kan terugdraaien en laat ons samen nog even geduld oefenen. Aan “de overkant” hebben ze dat naar het schijnt… Een eeuwigheid…

Met alle achting

Dirk De Vos
Gemandateerd secretaris VSOA Onderwijs

 

 

 

 

Delen: