Meerderheid en oppositie bereiken akkoord over basisonderwijs en M-decreet

Motie Vlaams Parlement

Motie over versterking van het (basis)onderwijs

Na het actualiteitsdebat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en dit naar aanleiding van de onderwijsstaking eerder op de dag, bereikten CD&V, N-VA, Open Vld (meerderheid), sp.a en Groen (oppositie) een akkoord om een motie in te dienen.
Opzet: gelijkschakeling van de werkingsmiddelen kleuter- en onderwijs en een bijsturing van het M-decreet.

Met deze motie wordt aan de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement de opdracht gegeven om voor de laatste plenaire vergadering van de huidige legislatuur een voorstel van resolutie te ontwikkelen ter initiatie van een nieuw plan basisonderwijs. Met dit voorstel van resolutie wordt het engagement aangegaan om:
- werkingsmiddelen van het kleuter- en lager onderwijs gelijk te schakelen;
- bijkomende kleuterverzorg(st)ers en zorgleerkrachten aan te werven;
- het schoolleiderschap door een betere administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning te versterken.

Punten voor de andere onderwijsniveaus

Verder worden er in de resolutie ook punten opgenomen ten behoeve van alle onderwijsniveaus. Zo zal erop worden toegezien dat onderwijsmiddelen – zowel wat personeel als wat financiële middelen betreft - in alle onderwijsniveaus worden gebruikt waarvoor ze dienen;  m.n. voor de uitvoering van het ontwikkelings- en leerproces van leerlingen en om het pedagogisch comfort van de leerkrachten te vergroten.

Het M-decreet zal in alle onderwijsniveaus worden geëvalueerd en bijgestuurd; zowel inzake regelgeving, maar ook voor wat betreft de uitvoering ervan. Doel: alle leerlingen, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs de gepaste ondersteuning bieden met garantie op de grootste leerkansen.

Er worden extra middelen voorzien om niet-Nederlandstalige kinderen Nederlands te leren en te integreren en er zal aan leerkrachten en directies duidelijk worden gemaakt wat nu wel en wat niet nodig is aan documenten en dit met het oog op een verlaging van de administratieve planlast.

Slechts een (zeer) bescheiden aanzet

Dat de onderwijsstaking haar effect niet heeft gemist, is duidelijk. Blijkbaar hebben de leden van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement het signaal ook begrepen en dat is goed.
Laat ons echter duidelijk zijn dat deze resolutie – als ze er al komt tenminste – niet meer of niet minder mag worden gezien als een engagement enerzijds en als een (zeer) bescheiden aanzet anderzijds. Bovendien werd er uitermate op de vlakte gebleven over de financiering van deze voorstellen, want cijfers worden in de motie niet vermeld. Zowel de N-VA als Open VLD gaven wel al te kennen, dat zij de vraag van de sociale partners ( Lees ook: Hebben onze politieke partijen een hart voor onderwijs? - Hoorzitting toekomstplan basisonderwijs) om 1,8 miljard extra te investeren voor het lager onderwijs te hoog vinden. Desalniettemin zijn er nu al sommigen in Vlaanderen nu al in 7de hemel... Het hangt ervan af in welke wereld je leeft natuurlijk.

Loopbaanpact is prioritair

Er zal echter nog wel wat meer nodig zijn om al het onderwijspersoneel weer op de rails te krijgen… Ons inziens dient er ook prioritair en op korte termijn werk te worden gemaakt van een degelijk loopbaanpact voor het onderwijspersoneel van alle niveaus, zodat het onderwijsberoep weer aantrekkelijk wordt. Het is aan de volgende regeringen – zowel Vlaamse als federale - om ook daarvoor de nodige financiële middelen vrij te maken. Dat is wat van een goede werkgever op zijn minst mag worden verwacht, maar wat ze tot op vandaag altijd verzuimd heeft om te doen.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-onderwijs

Delen: