Meer koopkracht voor onderwijspersoneel dankzij cao’s!

Nieuwe onderwijscao’s

Cao’s verhogen koopkracht


Het budget van deze cao’s was beperkt; dit onrechtstreeks als gevolg van de ingrijpende besparingen op de ambtenarenlonen die de Vlaamse regering net voor de zomer meende te moeten doorvoeren.  Als gevolg van die besparingen, vastgelegd in het raamakkoord, werd het vakantiegeld voor de vast benoemde personeelsleden teruggebracht tot 70 % van het maandloon en werd het ook enkel vastgelegd voor 2014 en 2015.

 

De vakorganisaties waren echter van mening dat aan de koopkracht van het onderwijspersoneel niet kon en mocht worden geraakt. Daarom opteerden zij ervoor om een groot deel van het cao-budget te reserveren voor een verhoging van de eindejaarstoelage en dit ter evenredige compensatie voor de verlaging van het vakantiegeld. Enerzijds om de bovengenoemde en door de Vlaamse regering opgelegde besparing te kunnen realiseren; anderzijds om de koopkracht van het onderwijspersoneel te vrijwaren. De verhoging van de eindejaarstoelage – nog altijd lager dan die van de ambtenaren - is trouwens maar een eerste stap in een nog verder af te leggen weg…

 

Vrijwaren koopkracht; breekpunt voor het VSOA Onderwijs


Het vrijwaren van de koopkracht was voor het VSOA Onderwijs een breekpunt en wij zijn dan ook tevreden dat wij dit via deze weg hebben kunnen realiseren. Desalniettemin hebben wij er bij de Vlaamse regering nu al op aangedrongen, dat er over een verhoging van het vakantiegeld voor vast benoemde personeelsleden ten laatste in september 2014 opnieuw moet worden onderhandeld, want anders dreigen zij in 2016 geen vakantiegeld te ontvangen. Streefdoel bij die onderhandelingen is het vakantiegeld opnieuw op te trekken tot 92 % van het maandloon.

 

De speerpunten van de respectievelijke cao’s


Rode draad doorheen de drie cao’s is uiteraard de koopkrachtverhoging voor het onderwijspersoneel. Een uitgebreide toelichting met betrekking tot de andere speerpunten voor de respectievelijke cao’s kan u lezen in de VSOA Nieuwsbrief editie december.

Hieronder kan u de protocollen van de respectievelijke cao’s raadplegen. 

Klik hier voor: cao III (Basiseducatie)

Klik hier voor: cao IV (Hoger Onderwijs)

Klik hier voor: cao X (Leerplichtonderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding)


Klik hier voor het persbericht dat naar aanleiding van de ondertekening van de cao’s werd verspreid.

 

Marnix Heyndrickx
Secretaris-coördinator

Delen: