Masterplan hervorming secundair onderwijs blijft overeind

Vlaams regeerakkoord

Masterplan hervorming secundair onderwijs blijft overeind

Eén zin volstaat voor coalitiepartners N-VA, CD&V en Open Vld om de plannen met het middelbaar onderwijs samen te vatten. "We voeren het masterplan hervorming secundair onderwijs uit in dialoog met het onderwijsveld", luidt het. Dat masterplan kwam in de zomer van 2013 moeizaam tot stand. Het voorziet een verbrede eerste graad met een ruim basispakket, terwijl vanaf de tweede graad een nieuwe indeling voorzien wordt met vijf studiedomeinen. Scholen worden niet verplicht maar wel aangemoedigd met incentives om daarin mee te gaan. Dat helpt ook snoeien in de huidige wildgroei van meer dan driehonderd richtingen. 

Masterplan scholenbouw

De prangende nood aan bijkomende infrastructuur wil de nieuwe regering tackelen met een 'masterplan scholenbouw', dat vooreerst focust op steden en gemeenten waar de capaciteitsdruk het hoogst is. Nieuwe of vernieuwde scholen moeten 'multifunctioneel' zijn en dus eventueel tegen vergoeding ook beschikbaar zijn voor kinderopvang, sportclubs of lokale verenigingen. Een meerjarenbudget zal nodig zijn, waarbij de regering ook alternatieve financiering overweegt. Ook in Brussel streeft de nieuwe Vlaamse regering trouwens naar een voldoende capaciteitsuitbreiding voor het kleuter- en leerplichtonderwijs.  

Ouders moeten voorts "maximale keuzevrijheid" krijgen voor de inschrijving van hun kinderen. In afwachting van een nieuwe decretale grondslag wordt de huidige inschrijvingsregeling alvast afgeschaft voor het buitengewoon onderwijs. 

Hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs verandert er heel wat. Zo voorzien de nieuwe coalitiepartners "verplichte niet-bindende oriëntatieproeven voor het einde van het secundair onderwijs" en "verplichte niet-bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs", waarbij die laatste "gefaseerd" worden ingevoerd tegen 2018-2019. 

Bovendien houden N-VA, CD&V en Open Vld de deur op een kier voor bindende toelatingsproeven, specifiek voor leerlingen die in het hoger onderwijs een opleiding willen starten die niet aansluit bij hun studierichting in het secundair. Ook de mogelijkheid van individueel aangepaste voorbereidende trajecten wordt onderzocht. Daarnaast mikt de nieuwe regering op een rationalisering van het hogeronderwijsaanbod. Tegelijk moeten de "ongewenste effecten van de flexibilisering" eruit. 

Een verhoging van het inschrijvingsgeld vermeldt het regeerakkoord niet. Wel zal de evaluatie van het financieringsdecreet hoger onderwijs een vertrekpunt zijn om het systeem aan te passen en transparanter te maken.  

Op vlak van internationalisering valt vooral de "studiekaart" op die de Vlaamse regering voorziet, naar analogie met de arbeidskaarten. "Wanneer men een beslissing neemt over het recht om te studeren in Vlaanderen, wordt automatisch de koppeling gemaakt met het verblijfsrecht", luidt het.  

Voor Nederlands als tweede taal wordt het aanbod uitgebreid en verruimd in samenwerking met private aanbodverstrekkers. Ook 's avonds, in het weekend en tijdens vakanties is er nood aan lessen om inburgeraars zo snel mogelijk het Nederlands diets te maken. 

Bestuurlijke optimalisatie

Tot slot mikt de Vlaamse regering op een bestuurlijke optimalisatie, waarbij scholen zelf stappen zetten om in grotere verbanden samen te werken. De voorstellen van de expertencommissie 'één publiek net' kunnen ook als uitgangspunt dienen om de samenwerking tussen het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs en het gemeenschapsonderwijs te stimuleren, luidt het nog.

Bron: Belga

 

 

Delen: