M-decreet: Ondersteuningsmodel

Persbericht

Het overleg tussen minister Crevits en de onderwijsvakbonden en onderwijsverstrekkers en dit naar aanleiding van de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet, is afgerond.  Een aantal voorstellen zijn positief, maar de mogelijke personeelsverschuivingen blijven het VSOA Onderwijs zorgen baren. De verdeelsleutel van het budget is dan ook onaanvaardbaar.

Voorstellen minister Crevits deels positief; personeelsverschuivingen baren zorgen

Tijdens het overleg deed minister van Onderwijs Crevits een aantal voorstellen. Zo kwam er de garantie, dat er geen banenverlies komt als gevolg van de structurele dalende leerlingeninstroom in het buitengewoon onderwijs. Die daling zou immers zoveel mogelijk worden opgevangen.

De vooropgestelde methodiek inzake het toekennen van de middelen, zal echter onvermijdelijk personeelsverschuivingen tot gevolg hebben. Ondanks de gemaakte afspraken hieromtrent -  i.c. het monitoren van de personeelsverschuivingen en het opvolgen ervan in paritaire commissies – blijft dit het VSOA Onderwijs meer dan zorgen baren.

Verdelingsmechanisme budget vormt principieel obstakel voor het VSOA Onderwijs

Het budget dat minister Crevits uittrekt – 106,6 miljoen euro per schooljaar - zou aan de ondersteuningsnetwerken worden toegewezen en worden verdeeld volgens een verdeelsleutel 70/30. Concreet betekent dit, dat 70 % van het budget wordt toegekend naargelang het aantal leerlingen in de scholen enerzijds en slechts 30 % op basis van het contingent leerlingen met specifieke behoeften en noden anderzijds. De overheid kon of wilde geen verklaring geven waarom er voor deze methodiek werd gekozen; enkel dat deze verdeelsleutel arbitrair en lineair werd vastgelegd. 

Eén van de negatieve gevolgen van het hanteren van een verdeelsleutel als deze is, dat een deel van de financiële middelen niet zullen terechtkomen waar ze moeten terechtkomen... Met andere woorden scholen waar er weinig of geen leerlingen met specifieke behoeften en noden zijn, zullen toch middelen genereren, terwijl scholen met veel van deze leerlingen niet op de nodige middelen zullen kunnen rekenen. Het VSOA Onderwijs is dan ook de mening toegedaan, dat de middelen ook moeten worden gekleurd, zodat deze énkel kunnen worden ingezet op de klasvloer ter ondersteuning van leerlingen én leerkrachten.

Een ander negatief gevolg is dat het GO!, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in tegenstelling tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen middelen zal moeten inleveren. Er is wel voorzien in een transitieperiode van drie jaar waardoor een bruuske daling van de middelen zou ondervangen worden.

Monitoring en evaluatie na twee jaar

De overheid is het engagement aangegaan om samen met de sociale partners een evaluatie en monitoring door te voeren.  Zo zullen na twee jaar het toegepaste verdelingsmechanisme, de personeelseffecten, de leerlingenbewegingen en de ondersteuning in de klas worden geëvalueerd. Desondanks blijft het toegepaste verdelingsmechanisme voor het VSOA Onderwijs dan ook een principieel obstakel vormen!

Klik hier voor het volledige persbericht.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Delen: