Invoering Vlaams zorgkrediet

Op vrijdag 17 juni hechtte de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit dat de invoering van het Vlaams zorgkrediet mogelijk maakt. Onder voorbehoud van een positief advies van de Raad van State zal dit van start gaan op 2 september 2016.

 

 

 

 

Afschaffing gewone vorm van loopbaanonderbreking vanaf 2 september 2016

Tot en met 1 september 2016 kunnen Vlaamse ambtenaren, waaronder ook het onderwijspersoneel, er nog voor kiezen om hun loopbaan (met één vijfde, halftijds, volledig) te onderbreken. Men moet daarvoor geen reden opgeven en er staat ook een onderbrekingsvergoeding en een aanmoedigingspremie tegenover.

Deze vorm van gewone loopbaanonderbreking wordt dus afgeschaft vanaf 2 september 2016. Dit geldt eveneens voor de gewone loopbaanonderbreking in het kader van het eindeloopbaanstelsel (de zogenaamde gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ / 55+). Met ingang van 1 februari  2016 schrapte de Vlaamse regering daarvoor al de aanmoedigingspremie. De personeelsleden die reeds gebruik maken van een eindeloopbaanstelsel GLBO 50+/55+ en het gekozen volume willen wijzigen, kunnen dit ten laatste op 1 september 2016 doen.

Invoering zorgkrediet

Op 2 september 2016 - datum onder voorbehoud van een positief advies van de Raad van State -  wordt het zorgkrediet ingevoerd. Dit nieuw stelsel is een recht, maar moet altijd worden gemotiveerd. Het personeelslid ontvangt een onderbrekingsuitkering in het kader van zorgkrediet wanneer het de arbeidsprestaties onderbreekt.

Motieven

Het zorgkrediet kan worden opgenomen voor onderstaande motieven:

■ het verlenen van zorg aan een kind tot en met de leeftijd van twaalf jaar;
■ het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
■ het verlenen van palliatieve verzorging;
■ het verlenen van zorg aan een kind met handicap;
■ het volgen van een opleiding.

Gedetailleerde info inzake: duur, onderbrekingsuitkeringen en aanvraagmodaliteiten van het zorgkrediet lees je in onze VSOA Nieuwsbrief editie juni en op de webpagina  Online diensten van Werk.be

Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering zullen de aanvraagformulieren op deze webpagina kunnen worden gedownload. Via de website Werk.be zal men ook de aanvraag ook elektronisch kunnen indienen.

Klik hier om naar de webpagina te gaan.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Delen: