Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs verlaat de onderhandelingstafel

Zij-instromers in het onderwijs

Overheid horende doof voor opmerkingen vakorganisaties

Het ontwerp van besluit werd inmiddels goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd op 6 mei een eerste keer voorgelegd aan de sociale partners. De vakorganisaties formuleerden toen al tal van opmerkingen en bedenkingen en stelden daar bovenop vele vragen. Op die vragen werd pas gisteren een schriftelijk antwoord gegeven waaruit toen al bleek dat de overheid geen oren had naar de opmerkingen van de vakorganisaties… Vandaag deelde de ontslagnemende regering dus mee dat zij niets meer wilde veranderen aan het voorstel. Dat de onderwijsvakbonden daarop kwaad de onderhandelingstafel hebben verlaten, is dan ook niet verwonderlijk. Wij zullen er ook niet meer naar terugkeren.

Klik hier om de persmededeling van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs te downloaden.

Enkel wie dus vanaf 1 september 2014 de overstap maakt van de privésector en voor het eerst in het kleuter- en leerplichtonderwijs aan de slag gaat en bij uitbreiding degenen die er vijf jaar niet meer in dienst zijn geweest, zullen tot 20 jaar geldelijke anciënniteit kunnen meenemen en dus aanspraak kunnen maken op de maatregel.

Niettegenstaande het VSOA Onderwijs had aangedrongen op een retroactief toepassen van de maatregel, zullen degenen die vóór 1 september 2014 al die overstap maakten er bijgevolg geen aanspraak kunnen op maken. Die groep zij-instromers zullen dus enkel - zoals tot op vandaag al het geval - de 10 jaar geldelijke anciënniteit opgebouwd in de privésector of als zelfstandige kunnen meenemen en dit alleen voor een aantal technische en praktische vakken…

“Elke uitbreiding van de maatregel of retroactieve toepassing ervan kost te veel!”

Een regeling met terugwerkende kracht is te duur”, dixit het kabinet van minister Smet.  Het kostenplaatje verbonden aan de maatregel neemt, gezien het cumulatieve effect, nu al een stevige hap uit het budget en elke uitbreiding of retroactief toepassen van de maatregel zal de kost enkel doen toenemen”, luidt het daar nog.

Het voorgaande in acht nemende, is het VSOA Onderwijs dan ook de mening toegedaan dat nu maatregelen doorvoeren die geld zullen kosten, terwijl er momenteel sprake is van nakende besparingen in alle beleidsdomeinen, out of the question is… Het feit dat er voor dit dossier geld wordt vrijgemaakt en dat er bijgevolg in andere dossiers zal moeten bespaard worden of al is, is voor het VSOA Onderwijs totaal onaanvaardbaar. “Het budget ontstaan door de realisatie van de besparingen door het afschaffen van de TBS-regeling zal worden aangewend om de zij-instroom-maatregel deels te financieren”, staat er op de website van Klasse te lezen…In dit kader stellen we opnieuw de vraag waarom de TBS-regeling zo goed als werd afgeschaft en waarom de beslissing werd genomen om vanaf 2013 meer dan 80 miljoen euro te besparen op het loon van het onderwijspersoneel… Klaarblijkelijk zijn er nu wel nog reserves voor een maatregel als deze die een meerkost zullen veroorzaken van meer dan 300 miljoen euro. Wanneer de overheid stelt, dat het aan de volgende Vlaamse Regering is om te bepalen op welke wijze deze meerkost zal geneutraliseerd worden, dan stellen wij nu al dat wij in deze piste niet meegaan. Nog meer besparen op het loon van het onderwijspersoneel is voor het VSOA Onderwijs totaal uitgesloten!
 
Voorrang werkzekerheid beginnende leerkrachten? Niet dus…

De Vlaamse Regering heeft dus op budgettair vlak gemeend voorrang te moeten geven aan het meenemen van de anciënniteit voor zij-instromers. Dit in tegenstelling tot het scheppen van werkzekerheid voor startende leerkrachten en leerkrachten met een aanstelling van bepaalde of doorlopende duur die van meet af aan voor het lerarenberoep hebben gekozen. Het is dan ook nog maar de vraag of ze hun hiermee beoogde doel - het aantrekken van personeelsleden die de stap naar het onderwijs niet zetten, omdat hun ervaring niet meetelt voor de geldelijke anciënniteit – ook zullen bereiken… En of dit zal opwegen tegen het niet-investeren in ons inziens adequatere maatregelen zoals het creëren van werkzekerheid en het uitbouwen van professionaliseringstrajecten die aan de vroegtijdige uitstroom van beginnende en kwaliteitsvolle leerkrachten zeker een halt zou kunnen toeroepen.

De Vlaamse overheid een ernstige en bekwame werkgever???

Het VSOA Onderwijs blijft de mening toegedaan, dat het van een grote onrechtvaardigheid getuigt, dat degenen die al eerder bewust én met volle overgave voor een onderwijscarrière hebben gekozen door deze maatregel gevoelsmatig ongelijk worden behandeld ten aanzien van de nieuwe zij-instromers.

Als de Vlaamse overheid tegelijkertijd ernstige en bekwame startende leerkrachten én ernstige, bekwame zij-instromers wil aantrekken, zal zij zich in de eerste plaats zelf als een ernstige en bekwame werkgever moeten profileren. Op dit moment is dit niet het geval… Dit stemt niet enkel tot diep nadenken, maar baart zeer grote zorgen voor de nabije toekomst.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-coördinator

 

 

Delen: