Geen banenverlies én behoud van rechten!

Transitie opvangcentra GO! naar beleidsdomein Welzijn

 

De toelichting van Vandeurzen in “De Ochtend” kwam er naar aanleiding van een parlementaire vraag aan hem gesteld door Helga Stevens, waarin zij peilde naar een stand van zaken betreffende de overheveling van de opvangcentra naar Welzijn. Zijn uitspraak: “De vier noodinternaten van het Gemeenschapsonderwijs moeten zo snel mogelijk dicht. Vanaf 1 januari zullen ze geleidelijk uitdoven.”, veroorzaakte op zijn zachtst gezegd heel wat ongerustheid bij het personeel en verontwaardiging bij de onderwijsvakbonden.

In de loop van de voormiddag werd er een spoedoverleg georganiseerd waarop de kabinetten van Onderwijs en Welzijn en de afgevaardigd bestuurder van het GO! Raymonda Verdyck aanwezig waren. Op vraag van de onderwijsvakbonden mochten ook zij mee aanschuiven aan tafel. In gemeenschappelijk vakbondsfront werd uitdrukkelijk gevraagd om zo snel mogelijk klaarheid te scheppen naar het betrokken personeel toe. Na onderling overleg werd de beslissing genomen om in naam van alle betrokken actoren een gezamenlijk persbericht te verspreiden.

Klik hier om het persbericht te downloaden.
 

Met betrekking tot de verdere uitrol van het voornemen om de opvangcentra van het Gemeenschapsonderwijs over te hevelen naar het beleidsdomein Welzijn, juicht het VSOA Onderwijs alvast toe, dat beide ministers zich engageren om ook de onderwijsvakbonden hierbij te betrekken. Het VSOA Onderwijs zal er dan ook op toezien dat er daadwerkelijk geen enkele baan zal sneuvelen en dat àlle betrokken personeelsleden hun verworven rechten effectief zullen behouden en dit op basis van hun huidig statuut.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-coördinator

Delen: