Eisencahiers nieuwe cao's overhandigd aan minister Smet

De eisencahiers voor de komende cao-onderhandelingen werden door de vier  onderwijsvakbonden op woensdag 21 december 2011 aan minister Smet overhandigd. Het gaat om de eisencahiers voor cao X (leerplichtonderwijs) en cao IV (Hoger Onderwijs) en die hebben betrekking op de jaren 2012 tot en met 2014. Een cao voor de basiseducatie  (cao III) werd vooralsnog niet ingediend, omdat de resultaten van het lopende overleg met betrekking tot de mogelijke overgang van het personeel van de basiseducatie naar het onderwijsstatuut nog niet bekend zijn.

De vorige cao (cao IX), is nadrukkelijk als een kwalitatieve cao de geschiedenis ingegaan en dit als gevolg van het krappe overheidsbudget dat daarvoor beschikbaar was. De onderwijsvakbonden hielden daar effectief rekening mee, maar kondigden toen wel al aan, dat er in het volgend eisencahier wel financiële eisen zouden opgenomen worden.

In de eisencahiers van cao X (leerplichtonderwijs) en cao IV (Hoger Onderwijs) is een hogere eindejaarspremie voor de ruim 150.000 personeelsleden van het Vlaams onderwijs wellicht de belangrijkste eis. Verder wordt er ook gevraagd om de wedde van de laatste maand van het jaar opnieuw in december uit te betalen en niet langer in de maand januari van het daaropvolgende jaar. Ook een vervroeging van het uitbetalingstijdstip van het vakantiegeld en de afschaffing van de afhouding van 13,07 % daarop zitten in het eisenpakket; net als de vraag naar een betere omkadering voor: scholen, instellingen, centra voor volwassenenonderwijs en CLB’s. Voor het arbeiderspersoneel wordt de garantie geëist, dat de tewerkstelling minstens gehandhaafd blijft op het huidige niveau en wordt ernaar gestreefd om het huidige volume nog te verhogen.

Naast de bovenvermelde financiële eisen worden er ook een aantal kwalitatieve eisen naar voren gebracht. Daarbij wordt er vooral gefocust op de prangende problematiek omtrent de verhoging van de werkdruk en de daaruit voortvloeiende toename van stress. Daarom dringen de onderwijsvakbonden er bij de overheid op aan, dat zij de nodige middelen uittrekt om een test te laten ontwikkelen, die het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) in de scholen de mogelijkheid moet bieden de stress te meten. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een actieplan om die stress te verminderen.

Naar aanleiding van de op stapel staande pensioenhervorming en de daaraan gerelateerde maatregelen, gaf minister Smet alvast te kennen, dat een herziening van de uitstapregeling aan de orde is. In tegenstelling tot de minister van pensioenen Van Quickenborne zal hij daaromtrent met de onderwijsvakbonden wél overleg plegen. Dat overleg is alvast gepland voor de maand januari.


Dirk De Vos                                                                                                           Marnix Heyndrickx
Gemandateerd secretaris                                                                                        Secretaris Onderhandelaar

 Eisencahier cao IV Hoger Onderwijs

 Eisencahier cao X


Delen: