Einde tijdelijke aanstelling bepaalde duur op 30 juni

Uitgestelde bezoldiging en recht op werkloosheidsuitkering

Procedure tijdens het schooljaar

Wie tijdens het schooljaar onvrijwillig werkloos wordt, moet zich met het formulier C4-Onderwijs  (Afdankingsbewijs) binnen de 8 kalenderdagen na het beëindigen van de tijdelijke aanstelling aanmelden bij de ACLVB, die de aanvraag voor werkloosheidsvergoeding zal behandelen. Daarna laat men zich als werkzoekende inschrijven bij de VDAB. Deze procedure moet worden gevolgd telkens een tijdelijke aanstelling wordt beëindigd.

Procedure op het einde van het schooljaar (30 juni)

De tijdelijke personeelsleden die een volledig schooljaar met een volledig opdracht hebben gewerkt en die een uitgestelde bezoldiging krijgen die de maanden juli en augustus volledig dekt, hoeven pas op 01-09 een werkloosheidsvergoeding aan te vragen voor zover zij op 01-09 geen uitzicht hebben op een betrekking. In dat laatste geval moeten zij zich tussen 01-09 en 08-09 ook bij de VDAB laten inschrijven als werkzoekende.

Wie geen volledig schooljaar of een schooljaar met een onvolledige opdracht heeft gewerkt, meldt zich aan op 01-07 bij de VDAB en bij de ACLVB.

Deze regeling geldt enkel voor tijdelijke personeelsleden met uitzondering van het CLB-personeel, het administratief personeel en contractuelen. De regeling is ook niet van toepassing voor wie met ingang van 1 juli 2017 volledig vast benoemd is. Die personeelsleden ontvangen tijdens de maanden juli en augustus niet langer een uitgestelde bezoldiging, maar krijgen tijdens de zomervakantie hun salaris verder doorbetaald.

De tijdelijke personeelsleden behorend tot het bestuurs- en onderwijzend personeel, het opvoedend hulppersoneel en het paramedisch personeel van die instellingen die opgericht of gesubsidieerd zijn door de Overheid en die bezoldigde prestaties – de duur speelt geen rol - hebben geleverd tijdens het voorafgaande schooljaar moeten tijdens de zomervakantie niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Leden die tijdelijk – voor bepaalde of doorlopende duur - zijn aangesteld, kunnen hun eventuele werkloosheidsuitkeringen via de ACLVB uitbetaald krijgen. Als lid van het VSOA Onderwijs kunnen ze hun werkloosheidsdossier dus laten behandelen door de ACLVB. Ze dienen dan wel hun lidnummer voor te leggen in het ACLVB-kantoor. De nauwe samenwerking tussen het VSOA Onderwijs en de ACLVB vormt dus een meerwaarde voor onze leden.

Wie lid is bij de ACLVB en gedeeltelijk of volledig vast benoemd is, raden wij stellig aan dat zij aan hun ACLVB- kantoor melden, dat ze wensen aangesloten te worden bij het VSOA Onderwijs, aangezien de belangen (bijstand in geval van problemen, advies…) van de personeelsleden door het VSOA Onderwijs worden behartigd. 

Delen: