Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

UPDATE

Met ingang van 13 maart, middernacht, worden de lessen in alle basis- en secundaire scholen geschorst. De lessen in de Centra voor Volwassenenonderwijs, Centra voor Basiseducatie en academies voor deeltijds kunstonderwijs worden evenzeer geschorst. Deze maatregel geldt alvast tot en met 4 april middernacht dus tot aan de paasvakantie.
Internaten blijven open en daar blijft de normale werking behouden.

Opvang van leerlingen

Scholen dienen voor opvang te zorgen tijdens de gewone schooluren (incl. voor- en naschoolse opvang) voor die kinderen en leerlingen die niet ziek zijn en wiens ouders in geen opvang kunnen voorzien. Dit geldt specifiek voor ouders tewerkgesteld in de zorgsector, de medische sector en de veiligheidssector.
Dit geldt ook voor ouders die énkel de grootouders die tot de risicogroep behoren als opvangmogelijkheid hebben en voor de kinderen van leerkrachten.

Wordt een kind of leerling ziek dan dienen de ouders te worden gecontacteerd. Ze zijn verplicht om het kind onmiddellijk te komen ophalen.

Aanwezigheid onderwijspersoneel

Behoor je als personeelslid niet tot de risicogroep en ben je niet ziek dan word je  verondersteld van te komen werken tenzij er vooraf afspraken worden gemaakt in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité inzake je al dan niet vereiste aanwezigheid. Je loon wordt doorbetaald en ook de dienstactiviteit blijft doorlopen.

Dit geldt ook voor ondersteuners, ICT-coördinatoren en het CLB-personeel.

Over welke taken aan het onderwijspersoneel worden toebedeeld, wordt eveneens overlegd met de vakbondsafgevaardigden in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité.

Schoolvervoer

In het gewoon onderwijs neemt het schoolbestuur de beslissing of het busvervoer voor de leerlingen gegarandeerd wordt.
Voor het buitengewoon onderwijs blijven de busritten uitgevoerd door De Lijn gegarandeerd.

Facultatieve alternatieven voor de lessen

Of er leermomenten of andere alternatieve vormen van leren (afstandsleren) worden georganiseerd en hoe dat gebeurt, wordt door de school beslist. Ze kunnen geen invloed hebben op de eindbeslissing; m.a.w. ze tellen dus niet mee voor het rapport. Het mag bovendien niet gaan om nieuwe leerstof.

 

Wanneer de organisatie van een veilige opvang niet langer gegarandeerd kan worden, dan kan een schoolbestuur overgaan tot een tijdelijke sluiting van de instelling.

Volg de situatie op de voet via de site van onderwijs.vlaanderen.be

Klik hier voor informatie voor onderwijspersoneel

 

Delen: